پر فروش ترین ها
تعداد عنوان ها: 9
اصول بانکداری
آقای محمود بهمنی؛ آقای مهدی غفاری
990,000
بانکداری بین المللی ۲
آقای مسعود مزینی؛ آقای محمدحسن مهاجری تهرانی
980,000
تحلیلگری اعتباری 1
دکتر محمد امیدی‌نژاد؛ دکتر ایرج نیازی
270,000
اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی (جلد دوم)
دکتر حسین قضاوی؛ فردریک اس میشکین
970,000
اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی (جلد اول)
دکتر حسین قضاوی؛ فردریک اس میشکین
890,000
سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل (با تجدیدنظر کامل شامل آخرین نظریه ها و کاربردها)
دکتر مهدی ایران‌نژاد پاریزی؛ دکتر پرویز ساسان‌گهر
890,000
اصول مطالعه امکان سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری
دکتر مرتضی نادری؛ خانم آتوسا نگاهی شیرازی؛ آقای رضا رفیعا
580,000
عملیات بانکی داخلی ۲ (تخصیص منابع)
دکتر محمود بهمنی؛ دکتر حسن کلهر؛ آقای علی اصغر سفری؛ دکتر سید علی اصغر هدایتی
1,250,000