اصول ثبت اسناد حسابداری ارزی در عملیات ارزی بانک

1,440,000 ریال
فهرست مطالب
مقدمه 13
فصل اول: کلیات یکسانسازی نرخ ارز و الزامات مرتبط با ثبت اسناد ارزی 15
عملیات یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 در بانکها 17
نحوۀ ایجاد سرفصلهای وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی در تراز بانکها 18
بررسی حساب وضعیت ارزی (کدهای 1230/1/3 و 0670/2/3) و کاربرد آن در دفتر کل بانکها 20
رعایت اصول اولیه ثبت اسناد حسابداری عملیات ارزی از ابتدای سال 1381 22
مروری بر سرفصلهای ارزی مورد استفاده در بانک 23
شناسائی حساب‌های ارزی و ریالی 23
بررسی انواع معاملات ارزی در بانکها 27
1- عملیات ارز به ارز 27
2- عملیات ریال به ارز و ارز به ریال (خرید و فروش ارز) 28
3- نقل و انتقالات ارزی بین شعب داخل کشور و نقل و انتقالات ارزی فیمابین شعب ارزی با ادارۀ مرکزی 28
4- مبادلات ارزی (تبدیل یک نوع ارز به نوع دیگر) 29
نرخنامه ارزی و کاربرد آن در بانک 30
فصل دوم: عملیات ارزی غیر بازرگانی در بانک 33
خرید و فروش ارزهای غیر بازرگانی 33
1- خرید ارز 33
2- فروش ارز 39
3- خرید و فروش ارز در سیستمهای چند نرخی 45
تبدیلات ارزی در بانکها 49
نرخ تبدیل ارز در بانکها 49
حوالۀ ارزی 54
تعریف حوالۀ ارزی 54
اجزای اصلی در یک حوالۀ ارزی 55
نحوۀ ارسال حوالۀ ارزی 55
متن حوالۀ ارزی 56
انواع حوالۀ ارزی 57
کارمزد بانک‌های خارجی در حوالۀ صادره 60
چک ارزی (FOREIGN CURRENCY CHEQUE) 63
تعریف چک 63
طرفهای درگیر در چک ارزی 63
انواع چک ارزی (Currency Cheque) 63
نحوۀ وصول چکهای ارزی 64
حسابهای ارزی برای اشخاص 70
افتتاح حسابهای ارزی بنام اشخاص حقیقی و حقوقی 70
ثبت اسناد افتتاح حسابهای ارزی بنام اشخاص حقیقی و حقوقی 71
محاسبه سود حساب ارزی سرمایهگذاری مدتدار اشخاص 73
1- محاسبه و پرداخت سود در یک دورۀ مالی 74
2- محاسبه و پرداخت سود به صورت تعهدی 76
نقل و انتقالات وجوه ارزی در بانک 85
نقل و انتقال ارزی بین واحدهای بانک 85
نقل و انتقال ارزی بین بانک و بانک مرکزی ج.ا.ا 87
تسعیر حسابهای ارزی 90
تعریف تسعیر حسابهای ارزی 90
مراحل انجام عملیات تسعیر حسابهای ارزی 91
تسعیر داراییهای ارزی و نتایج حاصل 91
تسعیر بدهیهای ارزی و نتایج حاصل 94
نکات مهم در تسعیرحسابهای ارزی 96
فصل سوم: عملیات ارزی بازرگانی در بانک 99
انواع روشهای پرداخت در بازرگانی خارجی (TERMS OF PAYMENT) 99
روش صد درصد پیش پرداخت (Full Advance Payment) 100
روش حساب باز (نسیه) Open Account Trade 100
روش وصولی اسنادی (Documentary Collection) 101
روش اعتبار اسنادی (letter Of Credits) 104
طرفهای درگیر در اعتبارات اسنادی 105
مزایای اعتبارات اسنادی برای ذینفع 106
مزایای اعتبارات اسنادی برای خریدار 106
نحوۀ ثبت اسناد حسابداری انواع اعتبارات اسنادی 107
1- اعتبار اسنادی دیداری (Sight Payment L/C) 107
وجوه دریافتی از مشتری 111
اخذ پیش دریافت 111
ظهر نویسی و تحویل اسناد 114
اخذ باقیمانده وجه اعتبار 114
موارد حائز اهمیت در اعتبار اسنادی دیداری 128
2- اعتبار اسنادی مدتدار ارزی 139
2-1- اعتبار اسنادی یوزانس عادی- با تأخیر پرداخت (Deferred Payment L/C) 139
2-2- اعتبار اسنادی ریفاینانس (Refinanced L/C) 158
2-3- اعتبار اسنادی فاینانس (Finance L/C) 183
سایر ابزارهای پرداخت متداول در ایران 200
1- بروات ارزی (Bill Of Exchange) 200
2- حوالۀ کالایی (حوالۀ بازرگانی) 209
تسهیلات صندوق توسعه ملی 215
مقدمه 215
اعضای هیأت اُمنای صندوق توسعه ملی 216
فرآیند اعطای تسهیلات به متقاضیان 217
اعتبارات اسنادی گشایش شده با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی 217
تعاریف 219
تنزیل اسناد تجاری ارزی (خرید دین ارزی) 255
مفهوم تنزیل اسناد تجاری 255
تنزیل اعتبارات و بروات اسنادی مدتدار به ارز- وارداتی 256
فرآیند پذیرش 256
تنزیل اعتبارات و بروات اسنادی مدتدار به ارز- صادراتی 259
شرایط پذیرش تنزیل 260
مراحل اجرا 260
فرآیند تنزیل اعتبارات و بروات اسنادی مدتدار (صادراتی) 261
ضمانت‌نامه بانکی در تجارت خارجی 269
تعریف ضمانتنامه بانکی (BANK GUARANTEE) 269
اشخاص ذیربط در ضمانتنامه بانکی 270
انواع ضمانتنامههای بانکی از نقطه نظر موضوعی (ماهیت ضمانتنامه) 270
انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی در بعد نحوۀ صدور و ثبت اسناد حسابداری 272
1- ضمانت‌نامه مستقیم (Gurantees Direct) 272
2- ضمانت‌نامه غیرمستقیم (Gurantees Indirect) 282
منابع و مأخذ 289