راهنمای ارسال آثار

 

مؤلفان و مترجمان برای پیشنهاد چاپ کتاب و ارسال مدارک لازم، می‌توانند در بخش حساب کاربری سامانه انتشارات ثبت نام و در قسمت ارسال اثر، اطلاعات لازم را درج و مدارک مورد نیاز را بارگذاری نمایند. پیگیری اثر ارسال شده نیز از طریق این سامانه صورت خواهد گرفت.

ضروری است صاحبان آثار ابتدا به بخش شیوه‌نامه و مقررات نشر مراجعه و مقررات و ضوابط نشر را مطالعه نمایند؛ سپس فرم‌های درج شده در بخش فرم‌های مورد نیاز را دریافت و تکمیل نموده و پس از مراجعه به حساب کاربری در سامانه ارسال کتاب، تمامی فرم‌ها و نیز فایل کتاب را بارگذاری کنند. ارسال متن اصلی در کتاب‌های ترجمه‌ای نیز الزامی است. 

لازم به ذکر است که همزمان با ثبت الکترونیکی اثر در سامانه، ارسال یک نسخه از کتاب به‌صورت چاپی برای انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران الزامی است.