فرم‌های مورد نیاز

 

فرم‌های لازم برای تحویل آثار ترجمه و تالیف

 

فرم تعهدنامه

گواهی تعهد اصالت تالیف

گواهی تعهد اصالت ترجمه