اصول مطالعه امکان سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری

3,200,000 ریال
پیشگفتار
مقدمه کتاب
فصل اول: کلیات و چشم‌انداز
مقدمه
1- اثرات متقابل متغیرهای محیطی و طرح
2- تحلیل PESTEL
3- تحلیل SWOT
4- مقایسه دو رویکرد تحلیلی PESTEL و SWOT
5- فرآیند تکامل طرح در اقتصاد
6- چرخه سرمایه‌گذاری طرح
7- مطالعات قبل از انجام سرمایه‌گذاری
8- چارچوب اصلی انجام مطالعه امکان‌سنجی طرح‌ها
9- تحلیلی از فرآیند تکامل طرح و چرخه سرمایه‌گذاری در کشور
1-9- رویکرد نخست، تحلیل راهبردی طرح
2-9- رویکرد دوم، تحلیل تکنیکی طرح
فصل دوم: مطالعه بازار و بازاریابی محصولات طرح
مقدمه
1- فرآیند مطالعه بازار طرح
1-1- تجزیه و تحلیل بازار
2-1- مطالعه محیط بازار
3-1- درک نیازهای مصرف‌کننده
4-1- ارزیابی تقاضا
5-1- برآورد سهم بازار
6-1- روابط درون بازاری و برون بازاری طرح
2- محیط بیرونی طرح
عنوان
1-2- تقاضا
2-2- ساختار قیمت
3-2- عرضه
4-2- ساختار تشویق (تبلیغات)
5-2- دولت، عوامل قانونی و اجتماعی و اخلاقی
6-2- حمایت از محیط زیست
7-2- ساختار توزیع
8-2- سطح تکنولوژی (فن‌آوری)
3- متغیرهای درونی طرح
1-3- محصول
2-3- قیمت
3-3- توزیع
4-3- تشویق
4- چرخه عمر محصول طرح و آثار آن بر مطالعه بازار
1-4- مرحله معرفی
2-4- مرحله رشد
3-4- مرحله بلوغ
4-4- مرحله افول
5- تحلیل تقاضای بازار محصول
6- اجزاء تقاضا
1-6- محصول
2-6- حجم
3-6- گروه مشتریان یا بخش‌های خاص جمعیتی
4-6- منطقه جغرافیایی
5-6- دوره زمانی
6-6- محیط بازار
7-6- راهبردهای بازاریابی
7- طبقه‌بندی تقاضا
عنوان
8- اصطلاحات تخصصی مربوط به تقاضا
1-8- مصرف ظاهری
2-8- تقاضای مؤثر
3-8- تقاضای پنهان
4-8- تقاضای ارضاء نشده (شکاف تقاضا)
5-8- تقاضای بالقوه
6-8- درجه اشباع بازار
9- عوامل مؤثر بر تقاضای بازار
1-9- جمعیت
2-9- محیط اقتصاد کلان
3-9- محیط فیزیکی
4-9- وضعیت ارتباط بین صنایع
5-9- راهبرد بازاریابی
6-9- رقابت
7-9- عوامل بین‌المللی
8-9- چرخه عمر محصول طرح
9-9- تجزیه و تحلیل عرضه
10-9- رقبای داخلی
11-9- واردات
12-9- صادرات
10- ارتباط بین عرضه و تقاضای بازار
11- تعادل در عرضه و تقاضای بازار
1-11- سهم بازار
2-11- عوامل برونزا یا عوامل خارج از کنترل مؤثر بر سهم بازار
3-11- عوامل درونزا یا عوامل تحت کنترل مؤثر بر سهم بازار
4-11- در جستجوی فرصت‌های رشد
12- بازاریابی
1-12- برنامه‌ریزی راهبردی برای بازاریابی
عنوان
2-12- مفهوم راهبرد بازاریابی
3-12- ضرورت اتخاذ یک راهبرد بازاریابی برای طرح
4-12- تقابل محیط درونی و بیرونی طرح راهبرد بازاریابی
5-12- اجزای اصلی راهبرد بازاریابی
6-12- برنامه بازاریابی طرح
13- مطالعه بازار، برنامه تولید و تعیین ظرفیت ماشین‌آلات طرح
14- چک لیست کنترلی انجام مطالعه بازار و بازاریابی طرح
1-14- محیط بازار طرح
2-14- رقابت و عرضه
3-14- تخمین تقاضا
4-14- تقسیم‌بندی بازار
5-14- سهم بازار
15- راهبرد بازاریابی
1-15- تولید
2-15- قیمت
3-15- تشویق
4-15- توزیع
5-15- برنامه بازاریابی
16- نکات عملیاتی در انجام مطالعه بازار و بازاریابی طرح
1-16- ساختار گزارش و توجه به چک لیست پیشنهادی جهت مدیریت گزارش
2-16- ساماندهی تیم انجام مطالعه بازار بازاریابی طرح و تعامل با گروه کاری
3-16- انواع اطلاعات مورد نیاز
4-16- تحلیل اطلاعات عرضه و تقاضای گذشته و جاری
5-16- تحلیل وضعیت رقبا
6-16- تحلیل محیط بیرونی
7-16- تحلیل تجارت خارجی کالا
8-16- انتخاب مدل پیش‌بینی تقاضا
9-16- احتیاط در اتکاء به پیش‌بینی مدل‌ها
عنوان
10-16- احتیاط در نتیجه‌گیری براساس شکاف عرضه و تقاضای بازار
فصل سوم: بررسی فنی
مقدمه
1- فرآیند طراحی فنی
2- دامنه بررسی فنی
3- بررسی فنی و فعالیت‌های مهندسی در چرخه سرمایه‌گذاری طرح
1-3- مرحله برنامه‌ریزی یا مطالعاتی
2-3- مرحله سرمایه‌گذاری، ساخت یا اجرا
3-3- مرحله تولید، عملیات یا بهره‌برداری
4-3- مرحله برچیدن طرح
4- تکنولوژی
1-4- مفهوم و تعریف تکنولوژی
2-4- بسته تکنولوژی
3-4- انواع تکنولوژی و هزینه‌های آن
4-4- انتخاب تکنولوژی
5-4- عوامل درونی مؤثر در انتخاب تکنولوژی
6-4- عوامل بیرونی مؤثر در انتخاب تکنولوژی
7-4- راهنمای عملی انتخاب تکنولوژی
8-4- هزینه سالانه، اساس انتخاب تکنولوژی
1-8-4- روش تأمین مالی اقساط مساوی (یکنواخت)
2-8-4- عامل بازیابی سرمایه (CRF)
3-8-4- هزینه سالانه معادل (EAC)
4-8-4- هزینه سالانه معادل با در نظر گرفتن عمر طرح و تأثیر مالیات
5-8-4- مقایسه طرح‌ها توسط پارامتر طول عمر طرح
5- بررسی محصول تولیدی
1-5- مراحل بررسی محصول
1-1-5- تجزیه و تحلیل طراحی محصول
عنوان
2-1-5- تفکیک محصول به اجزا، محصولات میانی یا مواد خام
3-1-5- تعیین مشخصات محصولات با استفاده از استانداردهای مرتبط
2-5- اهمیت استانداردهای صنعتی
3-5- مشخصات طراحی و عملکردی محصول
4-5- بررسی ارزش محصول
5-5- محصول همگن یا تیپ
6- روش‌ها و فرآیند تولید
1-6- نمودار فرآیندی
2-6- انعطاف‌پذیری و تحلیل حساسیت فرآیند
3-6- روش‌های تولید
7- طراحی واحد تولیدی یا کارخانه
1-7- نقشه اولیه چیدمان امکانات
2-7- روابط جریان
3-7- سایر روابط
4-7- نقشه چیدمان واحد
5-7- برنامه‌ریزی نقشه چیدمان
6-7- ساختمان‌ها
8- موازنه یا تعادل
1-8- موازنه مواد
2-8- موازنه انرژی
3-8- ذخیره موجودی به‌منظور تثبیت تولید
9- مواد ورودی طرح
1-9- طبقه‌بندی مواد ورودی
1-1-9- مواد اولیه
2-1-9- لوازم یا ملزومات
2-9- بررسی مواد اولیه
1-2-9- کیفیت
2-2-9- کمیت و اندازه
عنوان
3-2-9- هزینه‌ها
3-9- برخی نکات مهم درخصوص قیمت ورودی‌های طرح
4-9- مؤلفه‌های اصلی برنامه تأمین مواد
5-9- اطلاعات مواد اولیه و لوازم
6-9- برنامه تأمین مواد
7-9- ساختار قیمت‌ها
10- ماشین‌آلات و تجهیزات
1-10- نکات مؤثر در انتخاب ماشین‌آلات و تجهیزات
2-10- موازنه ماشین‌آلات و تجهیزات
3-10- طبقه‌بندی ماشین‌آلات و تجهیزات
4-10- تأثیر محیط بر ظرفیت ماشین‌آلات
5-10- عملکرد ماشین‌آلات در شرایط اضافه بار و انجام عملیات با ظرفیت کمتر
6-10- بانک اطلاعاتی ماشین‌آلات و تجهیزات
7-10- برآورد هزینه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات
11- ظرفیت
1-11- انواع ظرفیت
2-11- راندمان و عوامل مؤثر بر آن
3-11- محاسبه ظرفیت از دیدگاه خرد و کلان
1-3-11- ظرفیت از دیدگاه کلان
1-1-3-11- ظرفیت در ارتباط با بررسی بازار و برنامه فروش
2-1-3-11- ظرفیت در ارتباط با انتخاب تکنولوژی و حداقل مقیاس اقتصادی
3-1-3-11- ظرفیت در ارتباط با اندازه واحد
4-1-3-11- ظرفیت و محدوده ظرفیت عملی در دسترس
5-1-3-11- ظرفیت و هزینه تولید و تعیین حداکثر و حداقل مقیاس اقتصادی
6-1-3-11- ظرفیت و هزینه‌های سرمایه‌گذاری
7-1-3-11- ظرفیت و موجودی مواد
2-3-11- ظرفیت از دیدگاه خُرد
12- برنامه تولید و ظرفیت
عنوان
1-12- ارتباط بین برنامه تولید و برنامه فروش
2-12- برنامه و زمان‌بندی تولید
3-12- سایر اقلام مورد نظر جهت پیش‌بینی در برنامه تولید
4-12- برنامه زمان‌بندی تولید
13- نیروی انسانی
1-13- برنامه‌ریزی منابع انسانی
2-13- خصوصیات رهبری طرح
3-13- استفاده از زمان کاری
4-13- هزینه مازاد روزهای کاری غیرمؤثر
5-13- پیش‌بینی هزینه‌های نیروی انسانی
14- موقعیت جغرافیایی (مکان‌یابی) و انتخاب محل اجرای طرح (سایت)
1-14- مکان‌یابی و سایت
2-14- مکان‌یابی به کمک روش تجزیه و تحلیل چند معیاره
3-14- بهینه‌سازی چند معیاره
4-14- مثلث موقعیت جغرافیایی
1-4-14- محل کارخانه- حداقل هزینه‌های حمل و نقل
2-4-14- بررسی مکان‌یابی با استفاده از هزینه‌های حمل و نقل
5-14- انواع طرح‌ها براساس محل اجرا
6-14- ملاحظات انتخاب سایت
7-14- روند انتخاب سایت
8-14- برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت سایت
15- سازمان واحد تولیدی
1-15- نمودار سازمانی و هزینه‌های سربار
2-15- مراکز هزینه سربار
3-15- سربار کارخانه و اداری- غیرکارگری
16- بررسی محیط زیست
1-16- تعریف محیط زیست
2-16- حمایت از محیط زیست در صنعت
عنوان
3-16- روش بررسی محیط زیست در طرح‌ها
4-16- مفاهیم زیست محیطی
5-16- محصول پاک
6-16- ارزیابی اثر زیست محیطی (EIA)
7-16- ارزیابی اثر زیست محیطی (EIA) و گزارش توجیهی
8-16- ساختار اصلی ارزیابی اثرات زیست محیطی
9-16- فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی
10-16- فعالیت‌های ارزیابی اثر زیست محیطی (EIA)
11-16- دامنه اثرات زیست محیطی
12-16- روش‌های ساده‌سازی اثر زیست محیطی (EIA)
1-12-16- روش بداهه یا موردی
2-12-16- روش تنظیم چک لیست
3-12-16- روش ماتریسی
4-12-16- روش پوششی
5-12-16- روش شبکه‌ای
6-12-16- روش تعمیم یافته تحلیل هزینه- فایده
7-12-16- روش تحلیل سیستم‌ها و مدل‌سازی
13-16- اثربخشی هزینه‌ای ارزیابی اثر زیست محیطی (EIA)
14-16- وضعیت محیط زیست در ایران
17- زمان‌بندی اجرای طرح یا دوره ساخت
18- تخمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری- پیاده‌سازی طرح
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل مالی طرح
مقدمه
1- هزینه‌ها در مقابل منافع
2- اجزاء تجزیه و تحلیل مالی
3- فرآیند تحلیل مالی
4- هزینه‌های سرمایه‌گذاری
1-4- دارایی‌های ثابت
عنوان
1-1-4- دارایی‌های مشهود (فیزیکی)
2-1-4- دارایی‌های نامشهود (معنوی)
3-1-4- هزینه‌های پیش‌بینی نشده
2-4- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری
1-2-4- هزینه‌های مقدماتی
2-2-4- هزینه‌های پیش از تولید
3-4- سرمایه در گردش خالص (NWC)
1-3-4- عوامل مؤثر در برآورد خالص سرمایه در گردش (NWC)
2-3-4- نحوه محاسبه سرمایه در گردش
3-3-4- مبناهای سرمایه در گردش مورد نیاز
4-3-4- تأثیر شرایط پرداخت بر سرمایه در گردش
5-3-4- سرمایه‌گذاری بهینه در سرمایه در گردش
5- استهلاک
1-5- روش‌های محاسبه استهلاک
1-1-5- روش استهلاک خطی بدون توجه به ارزش قراضه (خطی مستقیم بر صفر)
2-1-5- روش استهلاک خطی با توجه به ارزش قراضه
3-1-5- روش استهلاک نزولی مضاعف (شتابدار نزولی)
4-1-5- روش استهلاک مجموع ارقام سنوات
2-5- مقایسه روش‌های محاسبه استهلاک
6- تأمین مالی
1-6- منابع تأمین مالی
1-1-6- منابع سنتی تأمین مالی
2-1-6- منابع غیرسنتی تأمین مالی
3-1-6- سرمایه‌گذاران سازمانی (نهادی)
4-1-6- تأمین خلاقانه منابع مالی
2-6- ساختار تأمین مالی طرح (بدهی و سهام)
1-2-6- تأمین مالی از طریق بدهی
2-2-6- تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

عنوان
3-2-6- مقایسه بدهی با سهام عادی
4-2-6- ملاحظات تأمین مالی

3-6- هزینه سرمایه (سهام و بدهی)

1-3-6- هزینه حقوق صاحبان سهام

1-1-3-6- هزینه سهام ممتاز

2-1-3-6- هزینه سود تقسیم نشده (یا سود انباشته یا اندوخته)

3-1-3-6- هزینه سهام عادی

2-3-6- هزینه بدهی

3-3-6- فرمول میانگین وزنی هزینه سرمایه

4-3-6- دلایل اهمیت هزینه سرمایه

5-3-6- عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه
7- قیمت تمام شده کالای فروش رفته
1-7- مؤلفه‌های بهای (قیمت) تمام شده محصولات فروش رفته
1-1-7- هزینه تولید (کارخانه) در فرمت بانک صنعت و معدن
2-1-7- هزینه‌های ثابت و متغیر تولید
8- صورت‌های مالی

1-8- صورت‌های مالی و فرآیند ارزیابی

1-1-8- صورت سود و زیان

2-1-8- ترازنامه

3-1-8- صورت جریان وجوه نقد

1-3-1-8- صورت جریانات نقدی به منظور برنامه‌ریزی مالی

2-3-1-8- صورت جریانات نقدی کل سرمایه سرمایه‌گذاری شده (OCF)

3-3-1-8- صورت جریانات نقدی کل حقوق سرمایه‌گذاری شده

4-3-1-8- صورت جریانات نقدی شرکاء
9- شاخص‌ها

1-9- شاخص‌های ایستا

1-1-9- نرخ بازده
1-1-1-9- بازده سرمایه‌گذاری

عنوان
2-1-1-9- بازده حقوق صاحبان سهام
2-1-9- نسبت‌های مالی
1-2-1-9- نسبت‌های سودآوری
2-2-1-9- نسبت‌های فعالیت
3-1-9- شاخص‌های ریسک

1-3-1-9- دوره بازگشت

2-3-1-9- نسبت‌های بقاء
2-9- شاخص‌های پویا
1-2-9- خصوصیات شاخص‌های عملکردی پویا
2-2-9- ارزش زمانی
3-2-9- مرکب‌‌سازی جریان‌های نقدی در طول زمان
4-2-9- گزینه‌های استفاده از یک واحد پولی
5-2-9- رشد مرکب
6-2-9- ارزش معادل
7-2-9- تنزیل
8-2-9- فرمول‌های تنزیل کردن و مرکب‌سازی
9-2-9- جریان نقدی عملیاتی (OCF)
10-2-9- انواع شاخص‌های پویا
1-10-2-9- دوره بازگشت پویا (DPP)
2-10-2-9- خالص ارزش فعلی (NPV)
3-10-2-9- نرخ بازده داخلی (IRR)

4-10-2-9- نرخ بازده داخلی تعدیل شده (MIRR)
5-10-2-9- نسبت خالص ارزش فعلی (NPVR)
10- معیارها در مقابل شاخص‌ها
1-10- معیارهای پویا
2-10- مقایسه NPV یا IRR، با معیارهای نرخ تنزیل چالشی یا حداقل نرخ بازده قابل قبول
3-10- طرح‌های مانعه‌الجمع یا دو به دو ناسازگار
4-10- اهرم مالی و حداقل نرخ بازده قابل قبول
عنوان
5-10- تعیین ارزش
6-10- تورم و معیارهای پویا
1-6-10- محاسبه IRR با قیمت‌های اسمی (جاری)
2-6-10- قیمت‌های ثابت و جاری
3-6-10- معیارهای اصلی با شرایط تورمی
1-3-6-10- سرمایه‌گذار
2-3-6-10- قرض‌دهنده
11- طرح‌های توسعه
1-11- انواع طرح‌های سرمایه‌گذاری
1-1-11- طرح تأسیس یا ایجادی
2-1-11- طرح توسعه
2-11- دلایل توسعه یک واحد موجود
3-11- تمایز بررسی طرح‌های تأسیس و توسعه
1-3-11- وضعیت تراز اولیه یا مانده اول دوره در زمان شروع بخش توسعه
1-1-3-11- تعیین ارزش خالص براساس ارزیابی واقعی دارایی‌ها و بدهی‌ها
2-1-3-11- اثر اقلام تراز اولیه بر گردش نقدی در آینده
2-3-11- جریان وجوه و منابع آتی
3-3-11- ارزش باقیمانده
4-3-11- ملاحظات سرمایه‌گذاری مشترک
4-11- بخش‌های اصلی مورد بررسی در طرح‌های توسعه
5-11- محاسبه ظرفیت، پیش‌بینی تولید و فروش در طرح‌های توسعه
6-11- بررسی شاخص‌های مالی و اثرات افزایشی در طرح‌های توسعه
1-6-11- ارزش فعلی و خالص ارزش فعلی در طرح‌های توسعه
2-6-11- نرخ بازده داخلی در طرح‌های توسعه
3-6-11- مقیاس اقتصادی در طرح‌های توسعه
4-6-11- تغییرات ضرایب تکنولوژی (بخش موجود و توسعه)
5-6-11- تمدید عملیات به‌طور موقت
6-6-11- هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید در طرح‌های توسعه
عنوان
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح
مقدمه
1- مبانی نظری و مفاهیم مرتبط با تجزیه و تحلیل اقتصادی
1-1- سود اقتصادی- شاخص ارزش طرح
2-1- دامنه تجزیه و تحلیل اقتصادی
3-1- منطق تجزیه و تحلیل اقتصادی
1-3-1- انحراف ساختار قیمت‌های داخلی از قیمت‌های جهانی
2-3-1- اصلاح عدم تعادل‌های اجتماع
4-1- تصحیح قیمت‌ها
2- تجزیه و تحلیل اقتصادی: دامنه و عمق مطالعه در مقابل اندازه طرح
1-2- کاربست تجزیه و تحلیل اقتصادی براساس انواع طرح‌ها
2-2- مفهوم تجزیه و تحلیل اقتصادی
3- چک لیستی از مهمترین اهداف ملی قابل توجه در ارزیابی اقتصادی طرح
1-3- چشم‌انداز سرمایه‌گذاری: چشم‌انداز ملی و چشم‌انداز طرح
4- روش‌های انجام تجزیه و تحلیل اقتصادی
1-4- قیمت‌گذاری اقتصادی
2-4- قیمت‌های حسابداری
3-4- کاربرد قیمت‌های حسابداری
4-4- بازار و پول رایج داخلی
5-4- پارامترهای ملی
6-4- قیمت‌گذاری اقتصادی منابع طرح
7-4- سطوح قیمت‌گذاری
8-4- مبانی قیمت‌گذاری
9-4- چارچوب قیمت‌گذاری
10-4- طبقه‌بندی‌های مربوط به قیمت‌گذاری
5- قیمت‌گذاری
1-5- قیمت‌های مرزی
2-5- انتخاب مدل قیمت‌گذاری
عنوان
3-5- قیمت‌گذاری سایه‌ای نهایی نهاده‌ها و ستانده‌های غیرمبادله‌ای
4-5- مالیات‌های غیرمستقیم
5-5- قیمت‌های سایه‌ای برای نرخ ارز
6-5- تخمین نرخ سایه‌ای ارز
7-5- تعدیل نرخ ارز
8-5- قیمت سایه‌ای نیروی کار
6- هزینه اقتصادی منابع سرمایه‌ای فیزیکی
1-6- هزینه اقتصادی سرمایه- جزء اجاره (نرخ تنزیل اقتصادی)
2-6- استخراج CRI از سطح خرد
7- تجزیه و اقلام نهاده‌ها و ستاده‌ها
8- تجزیه و تحلیل منفعت- هزینه اقتصادی (ECBA) طرح
1-8- اصول تجزیه و تحلیل منفعت- هزینه اقتصادی
2-8- چارچوب عمومی تحلیل منفعت- هزینه اقتصادی
9- مقایسه برخی روش‌ها در تجزیه و تحلیل اقتصادی- اجتماعی طرح
فصل ششم: ارزیابی طرح
مقدمه
1- دلایل اهمیت ارزیابی
2- مشارکت‌کنندگان یا ذی‌نفعان در یک طرح سرمایه‌گذاری
1-2- دیدگاه سرمایه‌گذاران
2-2- دیدگاه شرکاء
3- سطوح ارزیابی (خرد- کلان)
4- گزارش ارزیابی
1-4- هدف گزارش
2-4- پیشینه طرح
3-4- تحلیل
4-4- نتیجه‌گیری
5- چک لیستی از اشتباهات مهم در ارزیابی طرح
6- برنامه‌ریزی جهت پیاده‌سازی و بودجه‌بندی طرح
عنوان
پیوست‌ها
کتاب‌نامه