عملیات بانکی داخلی ۲ (تخصیص منابع)

3,200,000 ریال
مقدمه
بخش اول: اصول و مفاهیم نظری
فصل اول: چارچوب نظری
فصل دوم: شناخت ربا، بهره و سود
فصل سوم: مبانی نظام اعتباری
فصل چهارم: محیط حقوقی معاملات
بخش دوم: تکنیک‌ها و روش‌های عمومی اعطای تسهیلات
فصل اول: اعتبارسنجی
فصل دوم: مدیریت ریسک اعتباری
فصل سوم: وثایق (تأمین کافی)
فصل چهارم: نظارت (پایش تسهیلات)
فصل پنجم: مطالبات معوق (غیرجاری)
بخش سوم: شناخت و کاربرد ابزارها
فصل اول: کلیات
فصل دوم: قرض‌الحسنه
فصل سوم: مضاربه
فصل چهارم: مشارکت مدنی
فصل پنجم: مزارعه
فصل ششم: مساقات
فصل هفتم: فروش اقساطی
فصل هشتم: مرابحه
فصل نهم: معاملات سلف
فصل دهم: اجاره به‌شرط تملیک
فصل یازدهم: استصناع
فصل دوازدهم: جعاله
فصل سیزدهم: خرید دین
فصل چهاردهم: مشارکت حقوقی
فصل پانزدهم: سرمایه‌گذاری مستقیم
فصل شانزدهم: ضمان
فصل هفدهم: گشایش اعتبارات اسنادی
بخش چهارم: حل مسائل عقود
فصل اول: حل مسائل
ضمائم
منابع و مأخذ