بانکداری بین المللی ۲

2,450,000 ریال
پیشگفتار
مقدمه مؤلفین

فصل اول
بازار ، روشها و وسایل پرداخت


بخش اول : چگونگی بررسی بازار
1- بررسی و تحقیق
2- ارزیابی ریسک یا خطر
3- تصمیم گیری
4- اقدام

بخش دوم : انواع روشهای پرداخت
1-تجارت بر اساس حساب باز
2-بروات ساده یا وصول ساده
3-بروات وصولی اسنادی
4-اعتبار اسنادی
5-پیش پرداخت

بخش سوم: وسائل پرداخت
1-چک
2-چک بانکی
3-دستور پرداخت کتبی
4-دستور پرداخت تلگرافی
5-کارت اعتباری
6-سوئیفت ( انجمن جهانی مخابرات مالی بین بانکی )

بخش چهارم: انواع حسابهای بانکی
1- حساب VOSTRO
2-1- حساب NOSTRO

فصل دوم
اتاق بازرگانی بین المللی و مقررات آن در رابطه با شرایط حمل

بخش اول : مقررات و مبانی تجارت بین المللی ( اینکوترمز ) 2011
اتاق بازرگانی بین المللی
الف : شرایط حمل بر مبنای هر نوع وسیله حمل
ب: شرایط حمل از طریق دریا و راه های رود خانه ای

بخش دوم

انواع شرایط حمل برمبنای اینکوترمز 2010
1- تحویل در کارخانه یا اکس ورکس
2- تحویل در تقطه معین
3- تحویل در کنار کشتی
4- تحویلدر کشتی ( فوب )
مخارج بارگیری ، تخلیه و چیدن کالا درکشتی
5- هزینه و کرایه یا سی اف آر
6- هزینه بیمه و کرایه ( سیف)
7- کرایه حمل پرداخت شده
8- کرایه حمل و بیمه پرداخت شده
9- تحویل درمکان ترمینال
10- تحویل درمکان تعیین شده ( نام مکان معین شده درمقصد ذکر شود)
11- تحویل درمقصد- عوارض پرداخت شده
پرسش


فصل سوم
انواع اسناد

بخش اول: اسناد بازرگانی
1- پروفرمااینویس – پیش فاکتور
2- سیاهه تجاری
3- سیاهه گواهش شده
4- سیاهه تائید شده
5- سیاهه کنونی
6- گواهی مبداء
7- لیست بسته بندی و مشخصات کالا
8- گواهی وزن
9- گواهی ( کیفیت و بازرسی ) کارخانه یا سازنده کالا ( فروشنده )
10-گواهی بازرسی کالا توسط شخص ثالث
11-گواهی تجزیه سازنده کالا
12-گواهی لیست سیاه
13-گواهی بهداشت و سلامت نام
14-گواهی ضد عفونی
15- بازرسی در ایران
16-گواهی تطابق کالا ( بازرسی اجباری کالا )

بخش دوم : اسناد حمل
تعریف کلی برنامه
1- بارنامه دریائی
انواع قراردادهای اجاره کشتی
بعضی از اصطلاحات در قرارداد اجاره کشتی
2- بارنامه ( راه نامه ) هوائی
3- راه نامه ( بارنامه ) کامیون
مقررات و کنوانسیونهای ناظر بر حمل و نقل جاده ای
4-راه نامه ( بارنامه ) راه آهن
5-رسید پیک یا گواهی پستی
بخش سوم : اسناد فیاتا
رسید عاملین حمل فیاتا
گواهی حمل عاملین حمل و نقل فیاتا
بارنامه حمل مرکب فیاتا

بخش چهارم : بیمه کالا در حین حمل
انواع شرایط بیمه حمل کالا
1-شرط کلوز C
2-شرط کلوز B
3-شرط کلوز A
قابلیت دریانوردی و مناسب بودن کشتی – نقص عهد
خطرات تحت پوشش کلوزهای B و C
خطراتیکه تحت هر دو کلوز B و C بیمه گر پوشش می دهد


فصل چهارم
اعتبارات اسنادی

بخش اول : اعتبارات اسنادی ، تعاریف و چگونگی انجام کار
مقدمه و تعاریف
تعریف اعتبار اسنادی
طرفین اعتبار اسنادی


بخش دوم: انواع اعتبارات از نظر تعهد
الف: اعتبار اسنادی برگشت پذیر
ب: اعتباراسنادی برگشت پذیر یا غیرقابل برگشت
ج: اعتبار اسنادی تائید شده


بخش سوم: مراحل گشایش اعتباری اسنادی در جمهوری اسلامی ایران

بخش چهارم: تنظیم سند و تغییرات احتمالی در گشایش اعتبار
ابلاغ اعتبار به بانک کارگزار
تغییر شرایط اعتبار
تمدید
افزایش

بخش پنجم: واریز اسناد و تسویه حساب
مغایرتهای معمولی اسناد
انواع روشهای واریز یا تسویه حساب

بخش ششم: انواع اعتبارات اسنادی
1- اعتبار اسنادی قابل انتقال
2- اعتبار اسنادی اتکایی
3- اعتبار قابل معامله
4- اعتبار ترانزیت
5- اعتبار پوششی
6- اعتبارگردان
7- اعتبار با عبارت قرمز
8- اعتبار بدون واسطه یا مستقیم
9- اعتبار سبد خرید
10- اعتبارات ضمانتی
11- اعتبارات اسنادی داخلی
مسایل

فصل پنجم
وصولی ها ( بروات )

بخش اول: مقدمه و تعاریف
تعریف اسناد وصولی
طرفین بروات و اسناد وصولی

بخش دوم: مراحل انجام کار در اسناد وصولی

بخش سوم: انواع بروات اسنادی وصولی

بخش چهارم: بروات وصولی ساده

بخش پنجم : وظایف و مسئولیتهای بانک کارگزار و بانک وصول کننده
محاسن و معایب خرید وفروش کالا برمینای بروات وصولی از دیدگاه فروشنده و خریدار

بخش ششم: واخواست اسناد

بخش هفتم : حفاظت کالا
مسائل

فصل ششم
ضمانتنامه های بانکی

ضمانتنامه بانکی چیست ؟
طرفین ضمانتنامه
نکات لازالرعیه در ضمانت نامه
نحوه صدور ضمانت نامه

فصل هفتم
روشهای تآمین مالی در تجارت بین المللی

1-انواع روشهای تآمین مالی در تجارت بین المللی
2-استفاده از اعتبار تآمین شده بین بانکی یا ریفانانس
3-تآمین مال یاز نقطه نظر صادر کننده
عوامل تعیین کننده نرخ تنزیل بدون حق رجوع اسناد
فاکتورینگ
دلیل انجام فاکتورینگ
تاریخچه مختصر فاکتورینگ
تفاوت با وامهای بانکی


ضمیمه –1
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی

الحاقیه برای ارایه الکترونیکی اسناد
داوری اتاق بازرگانی بین المللی

ضمیمه-2
مقررات متحدالشکل بروات وصولی
فهرست منابع ومآخذ