تحلیلگری اعتباری 1

1,110,000 ریال
پیشگفتار

فصل اول: مبانی تحلیل اعتباری
فرآیند تحلیل اعتباری
نکات کلیدی برای تحلیل اعتباری مطلوب
شناخت متقاضی اعتباری
انواع متقاضیان اعتباری
اشخاص حقیقی با نیازهای مصرفی و ضروری
واحدهای تجاری انفرادی
واحدهای تجاری شراکتی
یک مدل رتبه‌بندی پیشنهادی
شرکت‌های سهامی
سایر انواع واحدهای متقاضی اعتباری
صورت‌های مالی و ساختار شرکت‌ها ص و ضامنین ایشان)
اطلاعات تسهیلات پرداختی و سپرده‌های متقاضی اعتباری نزد بانک
اظهارنامه مالیاتی
گزارشات شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار
صورتحساب‌های بانکی
سایر گزارشات مدیریتی
مصاحبه با متقاضی اعتباری
سؤالات پایان فصل

فصل دوم: پنج C اعتباری
شخصیت
رابطه شخصیت و تحلیل اعتباری
تفکیک شخصیت حقوقی و شخصیت حسابداری شرکت‌ها
طبقات مالکیت
صورت‌های مالی تلفیقی
کاربرگ صورت‌های مالی در حال تلفیق
شناسایی متعهد اصلی بازپرداخت تسهیلات
تحلیل واحدهای تجاری مرتبط
جعبه ابزار تحلیلگر اعتباری
ویژگی‌های درخواست اعتباری
مدارک مورد نیاز متقاضی اعتباری
صورت‌های مالی متقاضی اعتباری وابسته به مورد ضامنین
اطلاعات وثایق
ارزیابی املاک و تجهیزات
طبقه‌بندی سنی حساب‌ها و اسناد دریافتنی
گزارشات موجودی انبار
گزارشات اعتبارسنجی سامانه‌های مختلف (برای بنگاه‌های اقتصادی، اشخا
اجزاء شخصیت
تمامیت
توانایی مدیریت
ارزیابی شخصیت
برخی علائم ضعف شخصیت و مدیریت
ارزیابی شخصیت: هشداری مهم برای تحلیلگران اعتباری
شخصیت و حساب‌آرایی صورت‌های مالی
ظرفیت
مفهوم ظرفیت
پیچیدگی‌های تحلیل ظرفیت
هدف کلی ارزیابی ظرفیت
مشخصه‌های ارزیابی ظرفیت پیشرفته
ابزارهای تحلیلی برای ارزیابی ظرفیت
نسبت‌های مالی ظرفیت‌سنجی
پیش‌بینی
رشد پایدار
تحلیل سربه‌سر
سرمایه
اهمیت کفایت سرمایه
ارزیابی کفایت سرمایه واحدهای تجاری
سنجه اهرم مبتنی بر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه
تعیین کفایت سرمایه متقاضیان اعتباری
ارزیابی کفایت سرمایه اشخاص حقیقی
تعدیلات
تشخیص کفایت سرمایه فرد
شرایط
تعریف شرایط
رابطه شرایط و ظرفیت
ارزیابی شرایط
سؤالات اصلی مرتبط با ارزیابی شرایط
منابع اطلاعاتی برای تحلیل شرایط
کاربرد نتایج ارزیابی شرایط
دقت پیش‌بینی شرایط
وثیقه
مزایای پرداخت اعتبارات تضمین شده با وثایق
ارزیابی پوشش وثایق
سؤالات پایان فصل
پیوست الف