تجدید چاپ یکی از آثار انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

کتاب "تحلیلگری اعتباری (جلد اول)" تجدید چاپ شد.