تجدید چاپ 5 اثر در انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

5 عنوان کتاب ذیل در انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تجدید چاپ شد:

  • سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، چاپ شانزدهم
  • حسابداری بانکی، چاپ دوم
  • اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی (جلد اول)، چاپ سوم
  • عملیات بانکی داخلی 2، چاپ بیست و سوم
  • اصول ثبت اسناد حسابداری ارزی در عملیات ارزی بانک، چاپ دوم