انتشاردو اثر جدید در «انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران»

دو کتاب «حاکمیت شرکتی، یک راهنمای عملی برای حسابرسان، مدیران، سرمایه گذاران و حسابداران» و «مجموعه سخنرانیها و مقالات سی و دومین همایش بانکداری اسلامی» در انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به چاچ رسید.