انتشار کتاب جدید

کتاب «مدیریت مالی پیشرفته» منتشر شد.