تجدید چاپ یکی از آثار انتشارات مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

کتاب «بانکداری بین الملل 1، چاپ سیزدهم» تجدید چاپ شد.