یکی از آثار «انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران» تجدید چاپ شد.
1402-01-01

کتاب «اصول بانکداری» چاپ هفتم منتشر شد.