یکی از آثار «انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران» تجدید چاپ شد.

کتاب «اصول بانکداری» چاپ هفتم منتشر شد.