مدیریت مالی پیشرفته

2,830,000 ریال
پیشگفتار ...................................................................................................................................
مقدمه مؤلف .............................................................................................................................
فصل اول: تعریف یک کسب و کار موفق .......................................................................
1-1- ساختار کسب و کار ...........................................................................................................
1-2- نقش هیئت‌مدیره ..............................................................................................................
1-3- کسب و کار موفق کدام است ...........................................................................................
1-4- ارزش سهامداران ..............................................................................................................
1-5- تشریح موفقیت .................................................................................................................
1-6- کسب و کار و مسئولیت‌های اجتماعی .............................................................................
1-7- سازمان‌دهی یک کسب و کار جدید .................................................................................
1-8- متوسط بهای تمام شده سرمایه ........................................................................................
1-9- انتخاب فعالیت‌های موفقیت‌آمیز .......................................................................................
1-10- جمع‌بندی تعریف یک کسب و کار موفق ......................................................................
سؤالات فصل اول .....................................................................................................................
فصل دوم: ساختارهای کسب و کار .................................................................................
2-1- شکل کسب و کار .............................................................................................................
2-2- عناصر مهم .......................................................................................................................
2-3- انواع کسب و کار ..............................................................................................................
2-4- ساختاردهی یک کسب و کار با هدف انعطاف‌پذیری .......................................................
2-5- علل شکست یک کسب و کار ..........................................................................................
سؤالات فصل دوم ....................................................................................................................
فصل سوم: نقش بخش مالی در یک کسب و کار ......................................................
3-1- گزارش‌های مالی و گزارش‌های مدیریتی ........................................................................
3-2- مدیران باید چه چیزهایی را بدانند ....................................................................................
3-3- طراحی نمودن اطلاعات مدیریت .....................................................................................
3-4- کارکردن با بخش مالی شرکت ........................................................................................
3-5- ارائه اطلاعات مدیریت ......................................................................................................
3-6- گرد کردن ارقام .................................................................................................................
3-7- جداول اطلاعات ................................................................................................................
3-8- استفاده از ستون‌ها به‌جای سطرها ....................................................................................
3-9- نمودارها ............................................................................................................................
3-10- قانون ساربینز آکسلی ......................................................................................................
سؤالات فصل سوم ...................................................................................................................
فصل چهارم: آشنایی مقدماتی با صورت‌های مالی .....................................................
4-1- ترازنامه ..............................................................................................................................
4-2- صورت سود و زیان ...........................................................................................................
4-3- جریان وجوه نقد ................................................................................................................
4-4- صورت‌های مالی اساسی در عمل .....................................................................................
4-5- ترازنامه ..............................................................................................................................
4-6- صورت سود و زیان ...........................................................................................................
4-7- صورت سود و زیان جامع ..................................................................................................
4-8- صورت جریان وجوه نقد ....................................................................................................
سؤالات فصل چهارم ................................................................................................................
فصل پنجم: سرمایه‌گذاران ................................................................................................
5-1- انتخاب روش تأمین مالی .................................................................................................
5-2- دوره زمانی ........................................................................................................................
5-3- هزینه (بهای تمام شده) ....................................................................................................
5-4- انواع راه‌های تأمین مالی ...................................................................................................
5-5- بازه زمانی تأمین مالی .......................................................................................................
5-6- رویدادهای تأمین مالی از طریق سهام .............................................................................
5-7- سهم‌دهی به حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهی در تأمین مالی ......................................
5-8- پوشش هزینه بهره ............................................................................................................
5-9- شرایط تأثیرگذار بر روی ترکیب حقوق صاحبان سهام/ بدهی .........................................
5-9-1- ایجاد سود .....................................................................................................................
5-10- کسری مالی صندوق بازنشستگی ...................................................................................
5-11- اوراق قابل تبدیل ............................................................................................................
5-12- پلکان سررسید ................................................................................................................
5-13- هزینه تأمین مالی ...........................................................................................................
5-14- بدهی ..............................................................................................................................
5-15- حقوق صاحبان سهام ......................................................................................................
5-16- سیاست تقسیم سود ........................................................................................................
5-17- متوسط موزون بهای تمام شده تأمین مالی ...................................................................
سؤالات فصل پنجم ..................................................................................................................
فصل ششم: هزینه صرف شده ..........................................................................................
6-1- رفتار هزینه ........................................................................................................................
6-2- هزینه‌های ثابت ................................................................................................................
6-3- هزینه‌های متغیر ................................................................................................................
6-4- هزینه‌های نیمه ثابت و نیمه متغیر ...................................................................................
6-5- اهمیت درک رفتار هزینه ..................................................................................................
6-6- بهینه‌سازی کسب و کار ....................................................................................................
6-7- روش‌هایی برای کاهش هزینه‌های ثابت (همراه با کاهش حاشیه سود) .........................
6-8- روش‌هایی برای افزایش حاشیه سود (همراه با افزایش هزینه‌های ثابت) .......................
6-9- سایر فعالیت‌های بهینه‌سازی هزینه ..................................................................................
6-10- نقطه سربسر ...................................................................................................................
6-11- هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ...................................................................................
6-12- هزینه کل یک محصول یا خدمت .................................................................................
6-13- تسهیم هزینه ..................................................................................................................
6-14- هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ............................................................................................
6-15- بررسی نواقص ................................................................................................................
6-16- هزینه‌یابی نهایی .............................................................................................................
6-17- هزینه‌یابی شغل ..............................................................................................................
6-18- هزینه‌یابی چرخه عمر محصول ......................................................................................
6-19- موارد غیردقیق هزینه .....................................................................................................
سؤالات فصل ششم .................................................................................................................
فصل هفتم: قیمت‌گذاری محصول، خدمت و سودآوری .............................................
7-1- تعریف ارزش .....................................................................................................................
7-2- خصوصیات عملکردی .......................................................................................................
7-3- مزیت‌های عملکردی ........................................................................................................
7-4- مزیت‌های هیجانی .........................................................................................................
7-5- مزیت‌های آرمانی ..............................................................................................................
7-6- هزینه‌ها .............................................................................................................................
7-7- ارزش پنهان ......................................................................................................................
7-8- مبنای مقایسه ....................................................................................................................
7-9- مشتری‌مداری ...................................................................................................................
7-10- رقابت ..............................................................................................................................
7-11- چرخه عمر محصول .......................................................................................................
7-12- راهبردهای قیمت‌گذاری .................................................................................................
7-13- طرز برخورد با مشتری ....................................................................................................
سؤالات فصل هفتم ...................................................................................................................
فصل هشتم: مدیریت بدره تولیدات و خدمات .............................................................
8-1- تمرکز بر بدره ....................................................................................................................
8-2- راهبرد مجموع تولیدات یا خدمات ....................................................................................
8-3- جذابیت بازار ......................................................................................................................
8-4- شدت رقابت ......................................................................................................................
8-5- ترسیم جایگاه محصول یا خدمت در ماتریس مک‌ کنزی ...............................................
8-6- بدرة محصول ....................................................................................................................
8-7- اهمیت سهم سود عملیاتی قبل از کسر هزینه‌های ثابت .................................................
8-8- پایان دادن به تولید یک محصول یا خدمت .....................................................................
8-9- آزمون اول- آیا فروش محصول منجر به ایجاد یک سود قبل از کسر هزینه‌های ثابت می‌شود؟....
8-10- آزمون دوم- آیا فروش محصول یا خدمت منجر به سود ناخالص می‌شود؟...................
8-11- آزمون سوم- آیا فروش محصول یا خدمت منجر به سود نهایی می‌شود؟.....................
8-12- راه‌اندازی یک محصول یا خدمت جدید .........................................................................
8-13- مجزاسازی ......................................................................................................................
8-14- هزینه‌های ثابت پیش‌رونده ............................................................................................
8-15- نسبت‌های سود عملیاتی قبل از کسر هزینه‌های ثابت ..................................................
8-16- منابع کمیاب ...................................................................................................................
8-17- قیمت‌ها و حجم تولید .....................................................................................................
سؤالات فصل هشتم .................................................................................................................
فصل نهم: ارزیابی مالی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ...................................................
9-1- ارزیابی مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری ...............................................................................
9-2- ارزش زمانی پول ...............................................................................................................
9-3- خالص ارزش فعلی ............................................................................................................
9-4- خالص ارزش نهایی شده ..................................................................................................
9-5- نرخ بازده داخلی ................................................................................................................
9-6- شاخص سودآوری .............................................................................................................
9-7- دوره برگشت سرمایه با استفاده از جریانات نقدی تنزیل شده .........................................
9-8- دوره بازیافت سرمایه .........................................................................................................
9-9- معکوس دوره بازیافت .......................................................................................................
9-10- نرخ بازده حسابداری .......................................................................................................
9-11- به‌کارگیری تحلیل‌های هزینه، سطح فعالیت و سود در ارزیابی مالی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ..
9-12- نقطة سربسر خطی .........................................................................................................
9-13- کاربرد نقطة سربسر تک‌محصول در ارزیابی مالی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ..............
9-14- نقطة سربسر ترکیبی (چند محصولی) ............................................................................
مسائل فصل نهم .......................................................................................................................
فصل دهم: طرح تجاری، بودجه‌بندی و گزارشگری ...................................................
10-1- برنامه راهبردی ...............................................................................................................
10-2- نیروهای ساختاری ..........................................................................................................
10-3- طرح تجاری ....................................................................................................................
10-4- تنظیم بودجه ...................................................................................................................
10-5- برنامه‌ریزی .....................................................................................................................
10-6- کنترل .............................................................................................................................
10-7- انگیزش ..........................................................................................................................
10-8- بودجه‌بندی .....................................................................................................................
10-9- دیدگاه از بالا به پائین ....................................................................................................
10-10- دیدگاه از پائین به بالا ..................................................................................................
10-11- چرخه بودجه .................................................................................................................
10-12- بودجه‌بندی بر مبنای صفر ...........................................................................................
10-13- هزینه‌های استاندارد .....................................................................................................
10-14- تحلیل‌های عمودی و افقی ..........................................................................................
10-14-1- تحلیل‌های افقی ......................................................................................................
10-14-2- تحلیل‌های عمودی .................................................................................................
10-15- بودجه‌بندی نقدی .........................................................................................................
10-16- تحلیل گزارش‌های بودجه ............................................................................................
10-17- تحلیل تفاوت‌های عملکرد و بودجه .............................................................................
10-18- میزان صحت و سقم انحرافات بودجه‌ای .....................................................................
سؤالات فصل دهم ....................................................................................................................
فصل یازدهم: تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی ...........................................................
11-1- تعریف اطلاعات و صورت‌های مالی اساسی ..................................................................
11-2- ترازنامه ...........................................................................................................................
11-3- صورت سود و زیان .........................................................................................................
11-4- صورت سود و زیان جامع ...............................................................................................
11-5- صورت جریان وجوه نقد .................................................................................................
11-6- استفاده‌کنندگان از اطلاعات و صورت‌های مالی اساسی و اهداف آن‌ها ........................
11-7- کدام اطلاعات مالی ........................................................................................................
11-8- انواع روش‌های تجزیه و تحلیل مالی ............................................................................
11-9- تجزیه و تحلیل درونی (نسبت‌های مالی) ......................................................................
11-10- تعریف نسبت مالی .......................................................................................................
11-11- نسبت‌های نقدینگی .....................................................................................................
11-11-1- نسبت جاری ............................................................................................................
11-11-2- نسبت‌ آنی ................................................................................................................
11-11-3- نسبت فرجة تدافعی .................................................................................................
11-11-4- نسبت گردش نقدی ................................................................................................
11-11-5- شاخص نقدینگی .....................................................................................................
11-11-6- نسبت جریان نقد عملیاتی به فروش ......................................................................
11-11-7- نسبت جریان نقد آزاد به جریان وجوه نقد عملیاتی ................................................
11-11-8- نسبت پوشش هزینه سرمایه ...................................................................................
11-12- نسبت‌های فعالیت ........................................................................................................
11-12-1- نسبت متوسط دوره وصول مطالبات .......................................................................
11-12-2- نسبت متوسط دوره گردش کالا .............................................................................
11-12-3- نسبت دوره گردش عملیات ....................................................................................
11-12-4- نسبت کالا به سرمایه در گردش ............................................................................
11-12-5- نسبت گردش سرمایه جاری (سرمایه در گردش) ...................................................
11-12-6- دوره پرداخت بدهی‌ها .............................................................................................
11-12-7- گردش دارایی‌های ثابت ..........................................................................................
11-13- نسبت‌های سرمایه‌گذاری، بدهی (اهرمی) ...................................................................
11-13-1- نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام ....................................................
11-13-2- نسبت کل بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام ...........................................................
11-13-3- نسبت کل بدهی .....................................................................................................
11-13-4- نسبت مالکانه ..........................................................................................................
11-13-5- نسبت پوشش هزینة تأمین مالی .............................................................................
11-14- نسبت‌های سودآوری ....................................................................................................
11-14-1- نسبت بازده سرمایه در گردش ................................................................................
11-14-2- نسبت بازده فروش ..................................................................................................
11-14-3- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) ......................................................
11-14-4- نسبت بازده جمع دارایی‌ها ......................................................................................
11-14-5- درصد تغییر سود ......................................................................................................
11-14-6- شاخص سودمندی وام (شاخص اهرم مالی) ...........................................................
11-15- منشأ و کیفیت سود ......................................................................................................
11-16- نسبت‌های ارزشیابی .....................................................................................................
11-17- سود (عایدی) هر سهم .................................................................................................
11-18- درصد سود نقدی هر سهم ...........................................................................................
11-19- بازده سرمایه به ارزش بازار ..........................................................................................
11-20- نسبت سود تقسیم شده ................................................................................................
11-21- ارزش روز سهم به سود ................................................................................................
11-22- شاخص‌های ورشکستگی آلتمن ...................................................................................
11-22-1- شاخص Z آلتمن .....................................................................................................
11-22-2- شاخص Z' آلتمن ....................................................................................................
11-22-3- شاخص "Z آلتمن ...................................................................................................
11-23- تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای ...........................................................................................
11-24- روند فروش ..................................................................................................................
11-25- روند سود ......................................................................................................................
11-26- روند ارزش ویژه ...........................................................................................................
11-27- سایر روندهای ارقام صورت‌های مالی .........................................................................
11-28- روند نسبت‌های مالی ...................................................................................................
11-29- تجزیه و تحلیل روند سرمایه در گردش ......................................................................
11-30- عوامل اثرگذار بر سرمایه در گردش .............................................................................
11-31- تغییرات در حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) به‌عنوان یکی از منشأهای تغییرات سرمایه در گردش
11-32- تغییرات در بدهی‌های بلندمدت ...................................................................................
11-33- تغییرات در خالص دارایی‌های ثابت .............................................................................
11-34- همگن‌سازی .................................................................................................................
مسائل فصل یازدهم .................................................................................................................
فصل دوازدهم: سرمایه‌گذاری در بازار سهام و معیارهای سرمایه‌گذار ...............
12-1- چرا شرکت‌ها به‌دنبال قیمت‌گذاری سهام‌ خود در بازار سهام هستند .............................
12-2- بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) ...................................................................................
12-3- چه چیزی قیمت یک سهم را هدایت می‌کند ................................................................
12-4- شاخص‌های توان رشد آینده ..........................................................................................
12-4-1- نسبت قیمت سهم به بازده ........................................................................................
12-5- سبد معیارهای سهام .......................................................................................................
12-6- نرخ بازده سهام ...............................................................................................................
12-7- پوشش سود سهام تقسیم شده .......................................................................................
12-8- بازده سود سهام ..............................................................................................................
12-9- سرمایه (ارزش) بازار .......................................................................................................
12-10- قیمت به ارزش دفتری .................................................................................................
12-11- قیمت تجاری ...............................................................................................................
12-12- رسانه‌های مالی ............................................................................................................
12-13- ماتریس ارزش سهام‌دار ................................................................................................
12-14- ارزش افزوده اقتصادی .................................................................................................
12-15- نرخ بازده کل برای سهامداران .....................................................................................
12-16- جریان وجوه نقد آزاد ....................................................................................................
12-16-1- سود قبل از کسر هزینه تأمین مالی، مالیات، استهلاک و اقساط ...........................
12-16-2- تغییرات در سرمایه در گردش .................................................................................
12-16-3- کسر می‌گردد هزینه بهره پرداختی .........................................................................
12-16-4- کسر می‌گردد مالیات پرداختی ................................................................................
12-16-5- کسر می‌گردد هزینه‌های سرمایه‌ای .......................................................................
12-16-6- نتیجه برابر است با جریان نقد آزاد ..........................................................................
12-17- ارزیابی‌های شرکت ......................................................................................................
سؤالات فصل دوازدهم .............................................................................................................
فصل سیزدهم: مدیریت سرمایه در گردش ..................................................................
13-1- کاهش موجودی .............................................................................................................
13-2- کاهش موجودی حاشیه ایمنی .......................................................................................
13-3- کاهش موجودی احتیاطی ...............................................................................................
13-4- پیش‌بینی تقاضا ..............................................................................................................
13-5- اطمینان از تأمین‌کننده ..................................................................................................
13-6- ناب بودن در مقابل چابکی .............................................................................................
13-7- مدیریت بدره موجودی‌ها ................................................................................................
13-8- ساده‌سازی و یکسان‌سازی .............................................................................................
13-9- موجودی مدیریت شده توسط تأمین‌کننده .....................................................................
13-10- فروش یا برگشت کالا .................................................................................................
13-11- روش‌های عرضه ..........................................................................................................
13-12- توزیع‌کننده‌ها ................................................................................................................
13-13- کاهش حساب‌های دریافتنی ........................................................................................
13-14- بررسی‌های اعتباری .....................................................................................................
13-15- مدیریت حساب مشتری ...............................................................................................
13-16- گزارش بدهی سررسید گذشته .....................................................................................
13-17- تغییر دادن روش کسب و کار ......................................................................................
13-18- تخفیف خوش حسابی ..................................................................................................
13-19- تبدیل فوری حساب‌های دریافتنی به پول نقد .............................................................
13-20- صورت‌حساب‌ها ............................................................................................................
13-21- تضمین پرداخت در سطوح بین‌الملل ...........................................................................
13-22- تسویه مستقیم بدهی ...................................................................................................
13-23- برنامه مالی فروشنده ....................................................................................................
13-24- تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری ساخت‌ و ساز ......................................................
13-25- ایجاد تأخیر در تسویة حساب‌های پرداختنی ................................................................
13-26- زمان تعیین شرایط .......................................................................................................
13-27- تخفیف فروشنده به جهت خرید انبوه ..........................................................................
13-28- تغییر روش کسب و کار ...............................................................................................
سؤالات فصل سیزدهم ............................................................................................................
سؤالات نمونه ..........................................................................................................................
ضمیمه (1): مثال نمونه ساده شده مربوط به فصل 11 ..............................................................
ضمیمه (2): چند نمونه گزارش تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی (خارجی) ................................
ضمیمه (3): جدول‌های ارزش زمانی پول ...................................................................................
فهرست منابع و مأخذهای اصلی ......................................................................................