مجموعه مقالات مدیریت ریسک در بانک مرکزی

980,000 ریال
پیشگفتار
بخش اول: مدیریت ریسک در بانک مرکزی- مجموعه مقالات
جهت‌گیری اصلی یک بانک مرکزی مدرن
اصولی برای یک چهارچوب ریسک‌پذیری مؤثر
ریسک‌پذیری در صنعت خدمات مالی
تنظیم بیانیه ریسک‌پذیری یا رها کردن آن
مدیریت ریسک‌های غیرمالی
حاکمیت بانک مرکزی و نقش مدیریت ریسک غیرمالی
نحوه طراحی و پیاده‌سازی چهارچوب مدیریت ریسک غیرمالی
مدیریت ریسک عملیاتی در بانک‌های مرکزی
مدیریت ریسک شهرت در بانک‌های مرکزی
بخش دوم: دستورالعمل مدیریت ریسک بانک مرکزی کنیا- ژانویه 2013
بررسی چهارچوب مدیریت ریسک
مدیریت ریسک استراتژیک

مدیریت ریسک اعتباری
مدیریت ریسک نقدینگی
مدیریت ریسک بازار
مدیریت ریسک عملیاتی
ریسک فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
مدیریت ریسک شهرت
مدیریت ریسک تطبیق
مدیریت ریسک کشوری و ریسک انتقال یافته
ضمائم