مجموعه مقالات بیستمین همایش بانکداری اسلامی

60,000 ریال
عنوان:

بحران های مالی و اقتصادی و ضرورت تجدید ساختار در نظام بانکداری اسلامی کشور