اقتصاد کلان (مقدمه‌ای بر سیاست‌های پولی و مالی)

80,000 ریال
مقدمه چاپ چهارم
مقدمه چاپ سوم
مقدمه

فصل اول : چهارجواب اقتصاد کلان
مقدمه
1- قلمرو اقتصاد کلان
2-داده ها و ا بزارهای تجزیه و تحلیل در اقتصاد کلان
3-روابط تایمی در اقتصاد کلان
4-متغیرهای اقتصاد کلان
5-موارد مهم مورد بررسی اقتصاد کلان

فصل دوم: چرخه تولید و درآمد ملی
مقدمه
1- نقش عوامل اقتصادی
1-1- نقش خانوارها
2-1- نقش بنگاه ها
3-1- نقش دولت در اقتصاد
4-1- نقش دنیای خارج
2- جریان دایره وار تولید و درآمد
1-2- مدل 2 بخشی بدون وجود بازار مالی
2-2- مدل 2 بخشی با وجود بازار مالی
3-2- مدل 3 بخشی
4-2- مدل 4 بخشی
3- رابطه میان تزریق و برداشت
4-مخارج کل و تقاضای کل
5- اتحادها
6- تعادل و عدم تعادل
فصل سوم : حسابداری درآمد ملی و شاخص قیمت ها
مقدمه
1- حسابداری درآمد ملی
1-1- مفهوم تولید ناخالص مالی وداخلیگ
2-1-تولید ناخالص مالی اسمی و حقیقی
3-1- تولید ناخالص ملی وداخلی به قیمت بازار و قیمت عوامل
4-1- روش های محاسبه تولید ناخالص مالی
5-1- تولید ناخالص ملی
6-1- درآمد ملی
7-1- درآمد اشخاص
8-1- درآمد قابل تصرف اشخاص

2- شاخص قیمت
1-2- فرمول های محاسبه شاخص قیمت
2-2- انواع شاخص قیمت ها
3-2- کاربردهای شاخص قیمت
4-2- نتیجه رابطه مبادله بازرگانی خارجی
5-2- درآمد سرانه حقیقی و مسئله جامعیت CNP

فصل چهارم : مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری
مقدمه
1-مصرف، تابع مصرف کینزی
1-1-تابع مصرف در مدل 2 بخشی
2-1- تابع مصرف در مدل 3 بخشی
2- پس انداز
1-2- تابع مصرف در مدل 2 بخشی
1-3- تابع مصرف در مدل 3 بخشی
3- سرمایه گذاری
1-3-روش خالص ارزش حال ( NPV ) یا روش ایروینگ فیشر

2-3- روش بازده ناهایی سرمایه یا روش نرخ بازدهی داخلی

فصل پنجم: تعیین درآمد ملی تعادلی در یک مدلی ساده کینزی ( مدل درآمد مخارج )
مقدمه
1- قاعده کینز
2- تعیین درآمد ملی تعادلی در مدل 2 بخشی
3- تعیین درآمد ملی تعادلی در مدل 3 بخشی
4- سیاست های مالی و بودجه دولت
5- ضریب تکاثر بودجه متوازن
6- شرط تعادل در الگوی سه بخشی
7- انتقال تابع پس انداز و معمای خست در مدل 3 بخشی

فصل ششم : بازار پول
مقدمه
1- کاربردهای پول
2- تعاریف پول
3- بازار پول
1-3-تقاضای پول
2-3- عرضه پول
3-3- تعادل بازار پول
4- فرآیند عرضه پول
1-4-عوامل مؤثر در فرآیند خلق پول
2-4- ضریب فزاینده پول
3-4- سیاست های پولی
5- سایرنظریات مربوط به تقاضای پول
1-5- نظریه مقداری پول و تقاضای پول
2-5- تقاضای معاملاتی بامول
3-5- تقاضای پول فریدمن

فصل هفتم: مدل IS-LM
مقدمه
1- تعادل بازار کالا و خدمات ، منحنی IS
1-1- تعریف منحنی IS
2-1- معادله جبری منحنی IS
3-1-استخراج هندسی منحنی IS
4-1- شیب منحنی IS
5-1- جابجایی منحنی IS
6-1- نقاط خارج از منحنی IS
2- تعادل بازار پول ، منحنی LM
1-2- تعریف منحنی LM
2-2- معادله جبری منحنی LM
3-2- شیب منحنی LM
4-2-جابجایی منحنی LM
5-2- نقاط خارج از منحنی LM
3- تعادل همزمان بازار کالا و بازار پول
4- انطباق به سوی تعادل

فصل هشتم: مقدمه ای بر سیاست های مالی و پولی ، اثرگذاری سیاست های پولی و مالی در مدل LM –IS
1- سیاست های مالی
1-1- افزایش مخارج دولتی ( سیاست های مالی انبساطی )
2-1-کاهش نرخ مالیات ( سیاست مالی انبساطی )
3-1- ضریب تکاثری بودجه متوازن
4-1- اثر افزایش مخارج دولت اگر کسری بودجه ایجاد شده با انتشار پول جبران شود
2- سیاست های پولی
3- اعمال سیاست های پولی و مالی به طور همزمان

فصل نهم : تقاضای کل و عرضه کل
مقدمه
1- منحنی تقاضای کل اقتصاد
1-1-استخراج هندسی
2-1-استخراج جبری منحنی AD
3-1- عوامل مؤثر برشیب منحنی تقاضای کل
4-1-جابجایی منحنی تقاضای کل
2- منحنی عرضه کل اقتصاد
1-2- بازار نیروی کار
2-2- منحنی عرضه کل اقتصاد
3- قیمت تعادلی اقتصاد

فصل دهم : سیاست پولی ، مالی و درآمدی در مدل AS-AD
مقدمه
1- بررسی اثر سیاست های مالی
1-1- بررسی اثر سیاست مالی انبساطی درحالت عمومی کینزی
1-2- بررسی اثر سیاست مالی انبساطی در حالت حدی کلاسیک ها
2- بررسی ا ثر سیاست های پولی
2-1- بررسی اثر سیاست پولی انبساطی درحالت عمومی کینز
2-1- بررسی اثر سیاست پولی انبساطی درحالت عادی کلاسیک ها
3- چسبندگی دستمزدها و ثبات قیمت ها
4- سیاست های درآمدی

فصل یازدهم : مدل 4 بخشی اقتصاد کلان و سیاست های پولی و مالی
مقدمه
1- مدل های اقتصاد کلان 4 بخشی
1-1- مدل درآمد – مخارج
2-1- مدل IS-LM
2- تراز پرداخت ها
3- بازار ارز خارجی
4- رابطه میان بازار ارز و تراز پرداخت ها
5- نظام های تعیین نرخ ا رز
1-5- سیستم نزخ ارز ثابت
2-5- نرخ ارز شناور
3-5- تراز پرداخت ها و سیستم های مختلف تعیین نرخ ارز
6- تعادل تراز پرداخت ها ومنحنی BP
7- تراز داخی و تراز خارجی
8- تعدیل تراز پرداخت ها و سیاست های عقیم سازی
9- تأثیر شوک های داخلی و خارجی
10- سیاست های پولی و مالی در اقتصاد باز
1-10- بررسی سیاست های پولی و مالی درنظام نرخ ارز ثابت
2-10- بررسی سیاست های پولی و مالی درنظام نرخ ارز شناور

فصل دوازدهم : منحنی فیلیپس ، تورم و بیکاری
مقدمه
1- منحنی فیلیپس
1-1- شکل اولیه منحنی فیلیپس
2-1- منحنی فیلیپس اصلاح شده
3-1- سیاست های پولی و مالی درچارچوب منحنی فیلیپس اولیه
4-1- منحنی فیلیپس همراه با انتظارات
5-1- منحنی فیلیپس در بلند مدت ( مکتب شتاب گرایان )
6-1- انتظارات عقلایی و منحنی فیلیپس
2- تورم
1-2-تورم ناشی از کشش تقاضا
2-2-تورم ناشی از فشار هزینه
3-2- تورم ساختاری
3- بیکاری
1-3- مفاهیم پایه ای بازار کار
2-3- قانون اوکان
3-3- بیکاری کینزی و کلاسیکی

فصل سیزدهم : نظریات مصرف
مقدمه
1- نظریه مصرف کینز
2- نظریات جدید در مورد مصرف
1-2- راهبرد اندو – مودیلیانی نظریه داور زندگی
2-2- راهبرد فریدمن، نظریه درآمد دائمی
3-2- راهبرد دوزنبری ، نظریه درآمد نسیب
فصل چهاردهم : نظریات سرمایه گذاری
مقدمه
1-اجزای سرمایه گذاری و شرایط تحقق آن
2-نظریات سرمایه گذاری
1-2-نظریه نئوکلاسیک
2-2- qتوبین
3-2-شتاب ساده
4-2- شتاب انعطاف پذیر

منابع