مدیریت مالی (جلد اول)

750,000 ریال
عنوان
مقدمه
فصل اول : تعریف یک کسب و کار موفق
ساختار کسب و کار
نقش هیأت مدیره
کسب و کار موفق کدام است
ارزش سهامداران
تشریح موفقیت
کسب وکار و مسئولیت های اجتماعی
سازمان دهی یک کسب و کار جدید
متوسط بهای تمام شده سرمایه
انتخاب فعالیت های موفقیت آمیز
جمع بندی تعریف موفقیت

فصل دوم: ساختارهای کسب وکار
شکل کسب و کار
عناصر مهم
انواع کسب وکار
ساختاردهی یک کسب و کار با هدف انعطاف پذیری
علل شکست یک کسب و کار

فصل سوم: نقش بخش مالی دریک کسب و کار
گزارش مالی و گزارش مدیریتی
مدیران باید چه چیزهایی را بدانند
طراحی نمودن اطلاعات مدیریت
کارکردن با بخش مالی شرکت
ارائه اطلاعات مدیریت
گردکردن ارقام
جداول اطلاعات
استفاده از ستون ها به جای سطرها
نمودارها
قانون ساربیننز آکسلی

فصل چهارم: آشنایی مقدماتی با صورت ها مالی
ترازنامه
صورت سود و زیان
جریان وجوه نقد
صورت های مالی اساسی درعمل
ترازنامه
صورت سود وزیان
صورت جریان وجوه نقد

فصل پنجم : سرمایه گذاران
انتخاب روش تأمین مالی
دوره زمانی
هزینه ( بهای تمام شده )
انواع راههای تأمین مالی
بازه زمانی تأمین مالی
رویدادهای تأمین مالی از طریق سهام
سهم دهی به حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهی درتأمین مالی
پوشش هزینه بهره
شرایط تأثیرگذار بر روی ترکیب حقوق صاحبان سهام / بدهی
ایجاد سود
کسری مالی صندوق بازنشستگی
اوراق قابل تبدیل
پلکان سررسید
هزینه تأمین ملی
بدهی
حقوق صاحبان سهام
سیاست تقسیم سود
متوسط موزون بهای تمام شده تأمین مالی

فصل ششم : هزینه صرف شده
رفتار هزینه
هزینه های ثابت
هزینه های متغیر
هزینه های نیمه ثابت و نیمه متغیر
اهمیت درک رفتار هزینه
بهینه سازی کسب و کار
روش هایی برای کاهش هزینه های ثابت
روش هایی برای افزایش حاشیه سود
سایر فعالیت های بازسازی هزینه
نقطه سربسر
هزینه های مستقیم و غیرمستقیم
هزینه کل یک محصول یا خدمت
تخصیص برمبنای واحد
تخصیص برمبنای حجم
تغییرات فصلی
تسهیم هزینه
هزینه یابی برمبنای فعالیت
بررسی نواقص
هزینه های نهایی
هزینه های شغل
هزینه یابی چرخه عمر محصول
موارد غیر دقیقه هزینه

فصل هفتم: قیمت گذاری محصول و خدمت و سودآوری
تعریف ارزش
ویژگی های عملکردی
مزیت های عملکردی
مزیت های هیجانی
مزیت های آرمانی
هزینه ها
ارزش پنهان
مبنای مقایسه
مشتری مداری
رقابت
چرخه عمر محصول
راهبردهای قیمت گذاری
طرز برخورد با مشتری

فصل هشتم: مدیریت بدره تولیدات و خدمات
تمرکز بر بدره
راهبرد مجموع تولیدات یا خدمات
جذابیت بازار
شدت رقابت
ترسیم جایگاه محصول یا خدمت در ماتریس مک منزی
بدرۀ محصول
اهمیت سهم سود عملیاتی قبل از کسر هزینه های ثابت
پایان دادن به تولید یک محصول یا خدمت
آزمون اول- آیا فروش محصول منجربه ایجاد یک سود قبل ازکسر هزینه های ثابت می شود؟
آزمون دوم - آیا فروش محصول منجر به سود ناخالص می شود؟
آزمون سوم - آیا فروش محصول منجر به سود نهایی می شود؟
راه اندازی یک محصول یا خدمت جدید
مجزا سازی
هزینه های ثابت پیش رونده
نسبت های سود عملیاتی قبل از کسر هزینه های ثابت
منابع کمیاب
قیمت ها و حجم تولید


فصل نهم: ارزیابی مالی فرصت های سرمایه گذاری
روش های تنزیلی یا روش هایی که در آنها ارزش زمانی پول توجه شده است
روش های غیرتنزیلی یا روش هایی که در آنها اثرات ارزش زمانی پول در نظرگرفته نمی شود
ارزش زمانی پول
خالص ارزش فعلی
خالص ارزش نهایی شده
نرخ بازده داخلی
شاخص سودآوری
دوره برگشت سرمایه با استفاده از جریانات نقدی تنزیل شده
دوره بازیافت سرمایه
معکوس دوره بازیافت
نرخ بازده حسابداری
بکارگیری تحلی های هزینه ، سطح فعالیت و سود در ارزیابی مالی فرصتهای سرمایه گذاری
نقطۀ سربسر خطی
کاربرد نقطۀ سربسر تک محصولی در ارزیابی مالی فرصت های سرمایه گذاری
نقطۀ سربسر ترکیبی

فصل دهم: طرح تجاری ، بودجه بندی و گزارشگری
برنامه راهبردی
نیروهای ساختاری
طرح تجاری
تنظیم بودجه
برنامه ریزی
کنترل
انگیزش
بودجه بندی
دیدگاه از بالابه پائین
دیدگاه از پائین به بالا
چرخه بودجه
سرهم بندی
اولین بازبینی
بازنویسی
تصویب
مرحله بندی نمودن
تجدید نظر
نتایج انتهای دوره
گزارش های حسابداری
بودجه بندی غلطان
تنظیمات یک بودجه
قانونمند کردن بودجه
تصویب
مرحله بندی
هزینه های استاندارد
تحلیل های عمودی و افقی
تحلیل های افقی
تحلیل های عمودی
بودجه بندی نقدی
تحلیل گزارش های بودجه
تحلیل تفاوت های عملکرد و بودجه
میزان صحت و سقم انحرافات بودجه ای

فصل یازدهم: تجزینه و تحلیل صورت های مالی
تعریف اطلاعات و صورت های مالی اساسی
ترازنامه
صورت سود وزیان
صورت سود و زیان جامع
صورت جریان وجوه نقد
استفاده کنندگان ازاطلاعات و صورت های مالی اساسی و اهداف آن ها
کدام اطلاعات مالی
انواع روش های تجزینه و تحلیل مالی
تجزینه و تحلیل درونی
تعریف نسبت مالی
نسبت های نقدینگی
نسبت جاری
نسبت آنی
نسبت فرجه تدافعی
نسبت جریان نقدی
شاخص نقدینگی
نسبت های فعالیت
دوره متوسط وصول مطالبات
متوسط دوره گردش کالا
دوره گردش عملیات
نسبت کالا به سرمایه در گردش
گردش سرمایه جاری
نسبت های سرمایه گذاری ، بدهی ( اهرمی )
نسبت دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام
نسبت کل بدهی ها
نسبت مالکانه
نسبت پوشش هزینه تامین مالی
نسبت های سودآوری
نسبت بازده سرمایه در گردش
نسبت بازده فروش
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ( ارزش ویژه)
نسبت بازده جمع دارایی ها
درصد تغییر سود
شاخص سودمندی وام
نسبت های ارزشیابی
سود( عایدی ) هرسهم
درصد سود نقدی هر سهم
بازده سرمایه به ارزش بازار
نسبت سود تقسیم شده
ارزش روز سهم به سود
شاخص های ورشکستگی آلتمن
شاخص Z آلتمن
شاخص Z' آلتمن
شاخص Z'' آلتمن
تجزینه و تحلیل مقایسه ای
روند فروش
روند سود
روند ارزش ویژه
سایر روندهای ارقام صورت های مالیگ
روند نسبت های مالی
تجزیه و تحلیل روند سرمایه در گردش
عوامل اثرگذار بر سرمایه در گردش
تغییرات در حقوق صاحبان سهام ( ارزش ویژه) به عنوان یکی ا ز منشأهای تغییرات سرمایه در گردش
تغییرات در بدهی های بلندمدت
تغییرات در خالص دارایی های ثابت

فصل دوازدهم: سرمایه گذاری در بازار سهام و معیارهای سرمایه گذار
چرا شرکت ها به دنبال قیمت گذاری سهام خود در بازار سهام هستند
بازار سهام
چه چیزی قیمت یک سهم را هدایت می کند
شاخص های توان رشد آینده
سبد معیارهای سهام
نرخ معیارهای سهام
نرخ بازده سهام
پوشش سود سهام تقسیم شده
بازده سود سهام
سرمایه بازار
قیمت به ارزش دفتری
قیمت تجاری
رسانه های مالی
ماتریس ارزش سهامدار
ارزش افزوده اقتصادی
نرخ بازده کل برای سهام داران
جریان وجوه نقد آزاد
ارزیابی های شرکت
اطلاعات مخصوص – معیارهای مقایسه
معیارهای مستقل شرایط – آینده
معیارهای مستقل روز - مشخص

فصل سیزدهم: مدیریت سرمایه در گردش
کاهش موجودی
موجودی احتیاطی
درآمد از دست رفته
موجودی بازار
گاهش موجودی حاشیه ایمنی
گاهش موجودی احتیاطی
پیش بینی تقاضا
اطمینان از تامین کننده
زمان اقدام به عرضه
کیفیت
ناب بودن در مقابل چابگی
چابکی
ناب
مدیریت بدره موجودی ها
ساده سازی و یکسان سازی
موجودی مدیریت شده توسط تأمین کننده
فروش یا برگشت کالا
روش های عرضه
توزیع کننده ها
کاهش حساب های دریافتنی
بررسی های اعتباری
مدیریت حساب مشتری
گزارش بدهی سررسید گذشته
تغییر دادن روش کسب و کار
تخفیف خوش حسابی
تبدیل فوری حساب های دریافتنی به پول نقد
واگذاری صورت حساب
ضمانت
صورت حساب ها
تضمین پرداخت در سطوح بین الملل
تسویه مستقیم بدهی
برنامه مالی فروشنده
تآمین مالی طرح های سرمایه گذاری ساخت و ساز
ایجاد تأخیر در تسویه حساب های پرداختنی
زمان تعیین شرایط
تخفیف فروشنده به جهت خرید انبوه
تغییر روش کسب و کار

سوالات نمونه
ضمیمه (1) : مثال نمونه ساده شده مربوط به فصل 11
ضمیمه (2) : چند نمونه گزارش تجزیه و تحلیل نسبت های مالی ( خارجی )
ضمیمه (3) : جدول ارزش زمانی پول
فهرست منابع و مآخذهای اصلی