مدیریت بانک و خدمات مالی (بر پایه نوشته های پیتر اس. راس)

150,000 ریال
بخش یکم : مقدمه ای بر صنعت بانکداری و خدمات مالی

فصل یکم : نگاهی گذرا بر بخش خدمات مالی پرتغییر
1-مقدمه
2-عوامل مؤثر در تغییر شکل بانک ها و خدمات مالی آن ها
3- بانک چیست
4- نظام مالی و مؤسسات مالی – خدماتی که در آن باهم رقابت می کنند
نقش های نظام مالی
چالش های رقابتی در بانک ها
رقیب های اصلی بانک ها
5- خدماتی که بانک ها و بسیاری از رقیب های آن به مردم عرضه کردند
خدماتی که بانک ها درتمام مدت در طول تاریخ ارائه کرده اند
خدماتی که بانک ها و اکثر رقیب های مالی آنها به تازگی ارائه کرده اند
سهولت: مجموعه ای از تمام خدمات مالی و بانکی
6- روند های مهمی که بر تمامی مؤسسات مالی تأثیر می گذارند
خلاصه مطالب فصل
گزیده منابع ومآخد فصل
ضمیمه
فرصت های شغلی درمؤسسات مالی


فصل دوم: سازمان و ساختار صنعت بانکداری و خدمات مالی
1- مقدمه
2- سازمان و ساختار صنعت بانکداری تجاری
افزایش اندازه و تراکم داریی ها
آیا روند متقابلی در جریان است؟
3- سازمان داخلی یک موسسه بانکی
بانک های محلی و سایر موسسات مالی محلی
بانک های بزرگت تر – مرکز پولی ، عمده فروشی و خرده فروشی
گرایش ها در سازمان
4- ساختار های سازمانی و انواع آن در صنعت بانکداری
سازمان های بانکی تک دفتری
سازمان های بانکی دارای شعبه
شعبه الکترونیکی – شبکه های الکترونیکی و وب سایت ها
سازمان های شرکت هلدینگ
5- سازمان بانکی بین ایالتی و قانون بانکداری ویگل – نیل و قانون کارایی بانکداری
دارای شعبه در سال 1994
تحقیق در باره بانکداری بین ایالتی
6- با آغاز قرن بیست ویکم یک نوع سازمان بانکداری جایگزین به وجود آمد:
شرکت های هلدینگ مالی
7- ادغام ها و تملیک ها به سازمان و ساختار بخش خدمات مالی شکل تازه ای بخشید
8- سازمان و ساختار
9- اندازه و کارایی : آیا مؤسسات مالی بزرگتر با هزینه های پائین تری فعالیت می کنند؟
کارایی در تولید خدمات مالی
10-اهداف مؤسسات مالی : تأثیر آنها بر هزینه های عملیاتی : کارایی و عملکرد
خلاصه مطالب فصل
گزیده منابع و مآخد فصل

فصل سوم: تأسیس بانک های جدید، شعب، دستگاه های خودپرداز ،خدمات تلفنی و وب سایت ها
1- مقدمه
2- صدورمجوز فعالیت برای یک موسسه مالی جدید
3- فرایند صدور مجوز در ایالات متحده
4- پرسش هایی که معمولاً مقام های ناظر از مؤسسات بانک های جدید می پرسند
5- عواملی که برتصمیم اخذ مجوز تأثیر می گذارند
6- حجم و ویژگی های بانک جدید دارای مجوز
7- مؤسسات مالی جدید چگونه می توانند بهتر عمل کنند
8- تأسیس شعب تمام خدمات انتخاب جا و طراحی شعبه جدید
محل های مناسب برای شعب جدید
مقررات شعبه
نقش درحال تغییر دفاتر شعب خدمات مالی
شعب درون فروشگاهی
9- تأسیس و نظارت
پایانه های پرداخت در نقطه فروش
دستگاه خودپرداز
10-تأسیس و نظارت بر تسهیلات خودکار ارائه خدمات محدود
بانکداری تلفنی و مراکز تلفن
بانکداری اینترنتی
11- تسهیلات ارائه خدمات در آینده
خلاصه مطالب فصل
گزیده منابع ومآخذ فصل

بخش دوم: صورت های مالی و عملکرد مؤسسات مالی

فصل چهارم: صورت های مالی بانک ها و رقیب های آن ها
1-مقدمه
2-شرح مختصر ترازنامه و صورت سود وزیان
3- ترازنامه
انواع اصلی حساب ها
توسعه اخیر در اقلام خارج از ترازنامه در بانکداری
مشکل حسابداری بر مبنای ارزش دفتری
حسابرسی : تأیید اعتبار صورت های مالی
4- اجزای اصلی صورت سود وزیان
جریانهای مالی و سهام
نسبت های مقایسه ای صورت سود وزیان برای مؤسسات مالی با اندازه های متفاوت
5- صورت های مالی مؤسسات غیربانکی پیشتاز: مقایسه با صورت مالی بانک ها
6- مروری اجمالی بر ویژگی های مهم صورت های مالی و پیامدهای آن
خلاصه مطالب فصل
گزیده منابع ومآخذ فصل

فصل پنجم:اندازه گیری و ارزیابی عملکرد بانک ها و رقیب های آن ها
1-مقدمه
2-ارزیابی عملکرد
تعیین اهداف بالند مدت
حداکثر سازی ارزش شرکت
نسبت های سود آوری : یک جایگزین برای ارزش سهام
فرمول های مفید سودآوری برای بانک ها و دیگر مؤسسات مالی
بازده حقوق صاحبان سهام و اجزای اصلی آن
بازده دارایی ها واجزای اصلی آن
آنچه که تجزیه شاخص های سود آوری می توانند به ما بگویند
اندازه گیری ریسک در بانکداری خدمات مالی
هدف های دیگر در بانکداری و مدیریت مالی – خدماتی
3- شاخص های عملکرد رقیب های اصلی بانکداری
4- تأثیر اندازه بر عملکرد
اندازه ، محل استقرار، سوگیری مقرراتی در تحلیل عملکرد بانک ها و مؤسسات مالی رقیب
خلاصه مطالب فصل
گزیده منابع ومآخذ فصل
ضمیمه
استفاده از نسبت های مالی و سایر ابزارهای تحلیلی برای بررسی عملکرد بانک ها

بخش سوم: مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری و وضعیت نقدینگی مؤسسات مالی

فصل ششم: کارکرد سرمایه گذاری در مدیریت خدمات مالی
1-مقدمه
2-ابزارهای سرمایه گذاری در دسترس مؤسسات مالی
3- ابزارهای رایج سرمایه گذاری در بازار پول
اسناد خزانه
اسناد خزانه کوتاه مدت و بلند مدت

اوراق بهادار مؤسسات فدرال
گواهی سپرده
سپرده بین المللی به ارز یورو
پذیره های بانکی
اوراق تجاری
تعهدات کوتاه مدت شهرداری
4- ابزارهای رایج سرمایه گذاری در بازار سرمایه
اوراق قرضه خزانه و اسناد خزانه
اوراق قرضه و اسناد بدهی شهرداری ها
اوراق قرضه و اسناد بدهی شرکتی
5- ابزارهای سرمایه گذاری که به تازگی به وجود آمده اند
اسناد بدهی ساختارمند
دارایی های تبدیل شده به اوراق بهادار
6- اوراق بهادار سرمایه گذاری که بانک ها نگه می دارند
7- عواملی که به انتخاب اوراق بهادار سرمایه گذاری اثر می گذارند
نرخ بازده مورد انتظار
مالیات
اوراق قرضه واجد شرایط بانکی
ابزار سواپ مالیات
ابزار جابه جایی اوراق بهادار پرتفوی
انوار ریسک ها دربانکداری
8-استراتژ های سررسید سرمایه گذاری
9-ابزارهای مدیریت سررسید سرمایه گذاری
منحنی عایدی
دیرش
خلاصه مطالب فصل
گزیده منابع ومآخذ فصل

فصل هفتم: مدیریت ذخایر و نقدینگی : سیاست ها و راهبردها
1-مقدمه
2-تقاضا برای نقدینگی و عرضه نقدینگی
3-چرا مؤسسات مالی با مشکلات قابل توجه نقدینگی روبه رو می شوندگ
4-راهبردهایی برای مدیران نقدینگی
راهبردهای مدیریت نقدینگی استقراض شده
راهبرد موازنه نقدینگی
5- تخمین نیازهای نقدینگی
روش منابع ومصارف
روش ساختار وجوه
روش شاخص نقدینگی
یک استاندارد اساسی برای برآورد نیازهای نقدینگی
6-ذخایر قانونی و مدیریت پول
مقررات محاسبه ذخایر قانونی
عواملی که بروضعیت پولی مؤسسه تأثیر می گذارد
7-عوامل مؤثر در انتخاب منابع برای جبران کسری ذخایر قانونی
8-ذخایر قانونی اعمال شده از سوی بانک های مرکزی دنیا
خلاصه مطالب فصل
گزیده منابع ومآخذ فصل

فصل هشتم: بانکداری بین المللی و آینده بانکداری و خدمات مالی
1-مقدمه
2-انواع سازمان های بانکی بین المللی
3-مقررات بانکی بین المللی
اهداف مقررات بانکدای بین المللی
فعالیت بانک های آمریکایی در بیرون کشور
توسعه فعالیت بانک های خارجی در آمریکا
مقررات جدید سرمایه برای بانک های بزرگ جهان
4-خدماتی که بانک های بین المللی عرضه می کنند
دردسترس قراردادن ارز های خارجی برای مشتری
مصون سازی در برابر ریسک نرخ ارز خارجی
سایر ابزارهای کاهش ریسک ارز
اعطای اعتبار کوتاه مدت و بلند مدت و ضمانت نامه اعتباری به مشتری
ارائه سندهای پس انداز و پرداخت به مشتری های بین المللی
پذیره نویسی اوراق قرضه و اسناد بدهی مشتری در بازار اوراق قرضه یورو
حفاظت از مشتری در برابر ریسک نرخ بهره
کمک به مشتری در فروش محصولاتشان از طریق شرکت های بازرگانی صادراتی
5-چالش های بانک های بین المللی در بازارهای جهانی
رشد رو به تزاید مشتری ها در استفاده از بازارهای اوراق بهادار
ایجاد روش های بهتر برای ارزیابی ریسک درپرداخت وام های بین المللی
6- آینده صنعت بانکداری و خدمات مالی
خلاصه مطالب فصل
گزیده منابع ومآخذ فصل