بودجه و بودجه ریزی دولتی در اقتصاد ایران

موضوعات :
حسابداری
تعداد صفحات: 326
تاریخ انتشار: 1378
قیمت : 7,000 ریال
افزودن به سبد خرید

سرفصل ها
پیشگفتار
فهرست مطالب
مقدمه مؤلف

فصل اول : بخش عمومی ایران
اقتدار سیاسی دولت
منشاء دولت
فلسفه وجودی دولت
حاکمیت سیاسی دولت
شناسائی دستگاههای دولتی
حاکمیت اقتصادی دولت
گسترۀ اقتدار اقتصادی دولت ایران
منشاء قدرت اقتصادی دولت ایران
تبعات ناشی از اقتصاد ایران
جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران
نظارت یا رقابت
انحصارات وحکم " فقهی اضرار به غیر "
اصلاح ساختار مالکیت دولت
پیوست (1) فصل اول :کد( (CODE وزارتخانه ها، دستگاهها و سازمان های دولتی درحاکمیت دولت
پیوست (2) فصل اول : کد ( ( CODEتعدادی ازشرکت ها ، بانک ها و سازمان های انتفاعی دولت
پیوست (3) فصل اول : رابطه بین آزاد سازی اقتصادی و رفاه اجتماعی
یادداشت ها و مآخذ فصل اول
تمرینات فصل اول

فصل دوم: بودجه و تقسیمات آن
چرا بودجه تهیه کنیم ؟
دیدگاههای قدیم و جدید
اهمیت بودجه
قدرت تصحیحی
قدرت تعدیلی
منحنی لونز و ضریب جیتی
کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شهری ا یران
قدرت تشویقی
ساختار بودجه کل کشور
تقسیم بندی رایج در بودجه کل کشور
خالص دریافت ها و پرداخت های بودجه
ترمیم ساختار بودجه دولت
الگوی پیشنهادی بودجه
پیوست فصل دوم: بررسی اثرات طرح بازنشستگی پیش از موعد
یادداشت ها و مآخد فصل دوم
تمرینات فصل دوم

فصل سوم : موضوعات و مراحل تهیه قانون بودجه
موضوع یکم : لایحه بودجه
موضوع دوم : تهیه بودجه
موضوع سوم : پیش بینی بودجه
موضوع چهارم : تعیین مدت بودجه
موضوع پنجم : پیشنهاد بودجه
موضوع ششم : تصویب در مجلس
موضوع هفتم: اجرای بودجه
موضوع هشتم: نظارت بر بودجه
پاره ای از مسائل بودجه ایی
لوایح متمم بودجه
پیوست ( 1) فصل سوم : قوانین ناظر بر نظام بودجه ریزی
پیوست ( 2) فصل سوم : تحلیلی از یک تبصره بودجه
یادداشت ها و مآخد فصل سوم
تمرینات فصل سوم


فصل چهارم : دریافت های دولت ( فروش کالا و خدمات )
تولید و فروش کالا و خدمات
تولید توسط بخش خصوصی
قیمت گذاری کالا و خدمات در ایران
نهاد های اصلی
اهمیت قیمت گذاری
سابقه قیمت گذاری
سابقه قیمت گذاری
نحوه قیمت گذاری
عوامل مؤثر در قیمت تمام شده
قیمت گذاری کالاهای وارداتی
مشکل قیمت گذاری های دولتی
لزوم نظارت بر انحصارات
سودهای باد آورده
گران فروشی
حرکت در سایه بازار
یادداشت ها و مآخذ فصل چهارم

فصل پنجم: دریافت های دولت ( صادرات نفت ، گاز و فراورده ها )
« درآمد » یا فروش ثروت ملی
مصارف ارزهای نفتی
مصرف انرژی و سوبسید پنهان
یارانه فرآورده های نفتی ( انرژی )
هزینه استخراج نفت خام
ارزش نفت خام به قیمت بین المللی
یارانه انرژی، مانع توسعه اقتصادی
قیمت گذاری فرآورده های نفتی
رابطه نفت با تورم در ایران
تغییر در قیمت گذاری ارزهای نفتی
تسهیلات بانکی و رشد نقدینگی
تبعات تورمی افزایش بهای سوخت

فعالیت شرکتهای دولتی
عملکرد شرکتهای دولتی
کنترل هزینه های شرکت های دولتی
مشکلات مدیران دولتی
مجلس و شرکت های دولتی
مجلس و قیمت گذاری
مجلس و قیمت گذاری بنزین
پیوست فصل پنجم : موسسه مالی واعتباری بنیاد مستضعفان و جانبازان
یادداشت ها و مآخذ فصل پنجم
تمرینات فصل پنجم

فصل ششم : دریافت های دولت ( درآمد های مالیاتی )
مالیات های مستقیم
مالیات های غیر مستقیم
مالیات های تامین اجتماعی و درآمدهای متفرقه
کفایت مالیات ها
چرا مالیات می پردازیم ؟
تعریف مالیات
وصول درآمدهای مالیاتی
اصول مالیات
درآمدهای دولت در سال 1373
مزاحمت مالیاتی
بهبود نظام مالیاتی کشور
مالیات در برابر یارانه
اخذ مالیات از واردات کالاهای مصرفی
اصابت مالیات های غیر مستقیم
سایر دریافت های دولت ( کد 6000000 )
فروش اموال دولت
فروش کارخانجات دولتی
خصوصی سازی و توسعه اقتصادی
واحدهای دولتی قابل فروش
خصوصی سازی یا دولتی سازی
پیش بینی درآمدهای مالیاتی
یادداشت ها و مآخذ فصل ششم
تمرینات فصل ششم

فصل هفتم : هزینه های دولت
مبانی نظری
طبقه بندی هزینه ها در بودجه عمومی دولت
هزینه های دولت در خدمت اقتصاد
انصراف از استفراض ملی
بهای واقعی هزینه های دولت
عملکرد هزینه های دولت
هزینه های خارج از شمول
پرداخت یارانه ها
کمبود مواد غذایی
یارانه مصرفی یا یارانه تولیدی
یارانه جنسی یا یارانه نقدی
بودجه ریزی برنامه ای ( Program Budgeting )
توضیحات
بودجه ریزی عملیاتی ( Proformance Budgeting )
سیستم برنامه ریزی ، طرح ریزی و بودجه ریزی ( PPBS )
پیوست ( 1) فصل هفتم : کاربرد ارز و هزینه های فرصت آن
پیوست ( 2) طبقه بندی هزینه هادر طبقه بندی سازمانی بودجه عمومی دولت
یادداشت ها و مآخذ فصل هفتم
تمرینات فصل هفتم

فصل هشتم : کسری بودجه دولت
استفاده از اعتبارات بانکی
اثرات تورمی پرداخت وام ها و تسهیلات بانکی
اثرات غیر تورمی تسهیلات بانکی
مجلس و قدرت خرید ریال
محاسبه قدرت خرید ریال
مفهوم « ربا » در شرایط تورمی
مطلوبیت استقراض ملی
استقراض خارجی
یادداشت ها ومآخذ فصل هشتم
تمرینات فصل هشتم

فصل نهم : هزینه های غیرمستمر دولت
تحلیل منافع – مخارج
توجه به زمان و نرخ جذب منابع
انتخاب مقیاس پروژه
ارزش فعلی جریان منافع
جمع بندی
حل چند مسئله درهزینه های غیرمستمر
پیوست فصل نهم : خرید نفت کش یا ایجاد خطوط لوله انتقال نفت

فصل دهم : تفریغ بودجه
تفریغ بودجه سال 1370
تفریغ بودجه سال 1373 و 1374
تفریغ بودجه در ژاپن

فصل یازدهم : سازمان های نظارتی دولتی
دیوان محاسبات
وظایف اصلی دیوان
ارکان دیوان محاسبات
شمول اختیارات دیوان محاسبات
کمیسیون دیوان محاسبات مجلس
سازمان بازرسی کل کشور


فصل دوازدهم : پاره ای مسایل بودجه ریزی دولتی ایران
مقدمه
تقدم در آمدها برمخارج
تفکیک بودجه
وحدت بودجه
تفصیل بودجه
جامعیت بودجه
تبصره نویسی و بودجه
بودجه ریزی برمبنای صفر
پیشینه سازی رضایت مردم
جمع بندی
یادداشت ها و مآخذ فصل دوازدهم
تمرینات فصل دوازدهم
فایل های مرتبط
امتیاز دهی