بودجه‌بندی در شرکت‌ها

1,230,000 ریال
فصل اول : مبانی بودجه بندی


مقدمه
تهیه بودجه
مزایا و محدودیت های بودجه بندی
انواع بودجه
بودجه ثابت
بودجه قابل اعطاف
بودجه بندی بر مبنای صفر
بودجه مستمر یا چرخشی
دوره زمانی بودجه
بودجه جامع
بودجه جامع در موسسات بازرگانی
بودجه جامع در موسسات خدماتی
بودجه جامع در موسسات تولیدی
صورت های مالی بودجه شده
پرسش های تشریحی

فصل دوم: بودجه جامع در موسسات بازرگانی و خدماتی

مقدمه
روش های پیش بنی درآمد
روش های کیفی
روش های کمی
عوامل مؤثر در پیش بینی درآمد
بودجه فروش
بودجه فروش برحسب کالا
بودجه فروش
بودجه فروش برحسب دوره
بودجه فروش برحسب مناطق
بودجه درآمد خدمات
پرسش های تشریحی
مسایل

فصل سوم: بودجه های عملیاتی در موسسات بازرگانی و تولیدی

مقدمه
بودجه خرید
بودجه خرید برحسب مبلغ
بودجه خرید برحسب واحد
بودجه خرید در شرکت های چند محصولی
بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته
بودجه هزینه های عملیاتی و هزینه های مالی
بودجه هزینه های توزیع و فروش
بودجه هزینه های عمومی و اداری
بودجه هزینه های مالی
صورت سود و زیان بودجه شده
صورت سود و زیان بودجه شده به شکل خلاصه
صورت سود و زیان بودجه شده به شکل تفضیلی
بودجه عملیاتی در موسسات خدماتی
بودجه های خاص در موسسات خدماتی
مسایل

فصل چهارم : بودجه نقدی موسسات بازرگانی و خدماتی

مقدمه
بودجه دریافت های نقدی
بودجه پرداخت های نقدی
بودجه نقدی
وصولی های حاصل از مطالبات
مطالبات سوخت شده و تخفیفات نقدی
حساب های پرداختنی و هزینه ها
تهیه بودجه نقدی به شکل تفصیلی
مسایل

فصل پنجم: صورت های مالی بودجه شده در موسسات بازرگانی و خدماتی

مقدمه
تهیه صورت های مالی بودجه شده
صورت سود و زیان بودجه شده
ترازنامه بودجه شده
صورت جریان وجوه نقد بودجه شده
مسایل

فصل ششم: بودجه جامع در موسسات تولیدی

مقدمه
هزینه های محصول
هزینه های مستقیم
هزینه های غیرمستقیم
هزینه های دوره
انواع موجودی ها در موسسات تولیدی
فرآیند تولید
هزینه های جامع
مراحل تهیه بودجه جامع
بودجه فروش
بودجه تولید
بودجه مصرف مواد مستقیم
بودجه خرید مواد مستقیم
بودجه دستمزد مستقیم
بودجه سربار ساخت
نرخ جذب سربار
بودجه موجودی های پایان دوره
بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته
بودجه هزین های دوره
صورت سود و زیان بودجه شده
مثال جامع
مسایل

فصل هفتم: بودجه قابل انعطاف

مقدمه
معادله بودجه قابل انعطاف
تهیه بودجه قابل انعطاف
تجزیه و تحلیل بودجه قابل انعطاف
انحراف حجم فعالیت
انحراف بودجه قابل انعطاف
مسایل

فصل هشتم: گزارش عملکرد

مقدمه
ساختار سازمان
برمبنای وظایف
برمبنای جغرافیا
برمبنای محصول
حسابداری سنجش مسئولیت
مراکز مسئولیت
گزارش عملکرد
مدیریت برمبنای استثناء
پرسش های تشریحی
مسایل
فصل نهم: جنبه های رفتاری بودجه بندی

مقدمه
اهداف بودجه
برنامه ریزی
سازمان دهی
راهبری
کنترل
نقش بودجه در برنامه ریزی و کنترل
نیاز به برنامه ریزی
نیاز به کنترل
استفاده از بودجه در ارزیابی عملکرد
استفاده از بودجه به عنوان ابراز ایجاد انگیزه
جنبه های رفتاری بودجه بندی
محافظه کار ی در بودجه
مشارکت در فرآیند بودجه
سایر عوامل موثر در رفتار
معیارهای غیرمالی عملکرد
پرسش های تشریحی
واژه نامه
واژه نامه فارسی به ا نگلیسی
واژه نامه انگلیسی به فارسی
منابع و مآخذ