اصول حسابداری (جلد دوم)

موضوعات :
حسابداری
تعداد صفحات: 284
تاریخ انتشار: 1393
قیمت : 180,000 ریال
افزودن به سبد خرید

سرفصل ها
فصل نهم: مروری برمبانی و مفاهیم حسابداری
مقدمه
مفروضات حسابداری
فرض تفکیک شخصیت
فرض واحد اندازه گیری
فرض تداوم فعالیت
فرض دوره مالی
اصول حسابداری
اصل بهای تمام شده
اصل شناخت درآمد
اصل تطابق
اصل افشای کامل
محدودیت ها یا قیود حسابداری
فزونی منافع بر مخارج
اهمیت
محافظه کاری
خصوصیات صنعت
خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری
خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات
مربوط بودن
قابل اتکا بودن
خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات
قابل مقایسه بودن
قابل فهم بودن
خلاصه فصل
پرسش های تشریحی
پرسش های چهار گزینه ای
تمرینات

فصل دهم : ساختار کنترل های داخلی
مقدمه
ساختار کنترل داخلی
اجزای ساختار کنترل داخلی
محیط کنترلی
سیستم حسابداری
انواع سیستم های حسابداری
روش های کنترلی
محدودیت های ساختار کنترل داخلی
خلاصه فصل
پرسش های تشریحی
پرسش های چهار گزینه ای
تمرینات

فصل یازدهم : سیستم حقوق و دستمزد
مقدمه
اجزای تشکیل دهنده سیستم حقوق و دستمزد
دایره کارگزینی
دایره ثبت اوقات کار
دایره حسابداری حقوق و دستمزد
کارکرد
حقوق و مزایا
کسورات
خالص حقوق و مزایای قابل پرداخت
دایره پرداخت
سایر حقوق و مزایا
عیدی و پاداش سالانه
مزایای پایان خدمت
مرخصی استفاده شده
حسابداری حقوق و دستمزد
خلاصه فصل
پرسش های تشریحی
پرسش های چهار گزینه ای
تمرینات

فصل دوازدهم : موجودی نقد
مقدمه
تعریف موجود نقد
کنترل های داخلی موجودی نقد
حسابداری موجودی نقد
موجودی نقد نزد صندوق
اضافه ( کسری ) صندوق
موجودی نقد نزد تنخواه گردان
موجودی نقد نزد بانک
صورت مغایرت بانکی
خلاصه فصل
پرسش های تشریحی
پرسش های چهار گزینه ای
تمرینات

فصل سیزدهم : مطالبات
مقدمه
حساب های دریافتی
ارزیابی حساب های دریافتنی
حسابهای دریافتنی غیرقابل وصول
روش حذف مستقیم
روش ذخیره گیری
حذف مطاببات سوخت شده
بازیافت مطالبات سوخت شده
اسناد دریافتنی
سفته
برات
چک
حساب های انتظامی
خلاصه فصل
پرسش های تشریحی
پرسش های چهار گزینه ای
تمرینات

فصل چهاردهم : شرکت های تضامنی
مقدمه
ماهیت شرکت تضامنی
ویژگی های شرکت تضامنی
مزایای شرکت تضامنی
معایب شرکت تضامنی
تشکیل شرکت تضامنی
حسابداری شرکت تضامنی
آورده اولیه شرکا جهت تأسیس
برداشت و سرمایه گذاری مجدد
بستن حساب های موقت در پایان سال مالی
تقسیم سود و زیان
صورت های مالی شرکت تضامنی
ورود شریک جدید
ورود از طریق خرید سهم الشرکه شرکای قبلی
ورود از طریق سرمایه گذاری مستقیم در شرکت
فوت یا خروج شرکا
خروج از طریق واگذاری سهم الشرکه به شرکای باقی مانده
انحلال شرکت تضامنی
خلاصه فصل
پرسش های تشریحی
پرسش های چهار گزینه ای
تمرینات
فایل های مرتبط
امتیاز دهی