مطالعات موردی در اعتبارات اسنادی (ضمیمه کتاب بانکداری بین المللی ۲)

120,000 ریال
پیشگفتار

الف – مقررات و تعاریف کلی
1- احتمال برگشت ناپذیری وجه اعتبار
2- نامشخص بودن کشور مبدآ ساخت

ب- انواع و نحوه ابلاغ اعتبارات
3- اعتبار ضمانتی و ادعای قصور بی اساس
4- تمدید خودبخود در مورد تائید یک اعتبار اسنادی
5- اشتباه در مخابره پیامهای ارسالی

ج- تعهدات و مسئولیتها
6- شرط غیر اسنادی
7- محل ارائه اسناد ومحدودیت زمانی هفت روزه
8- مشکلات ناشی از ارائه تصویر اسناد حمل
9- کوتاهی در اعلام مغایرت اسناد
10- اسناد رد و سپس قبول می شود
11- جایگزین نمودن اسناد تصحیح شده
12- عدم دسترسی به بانک معامله کننده
13- استرداد اسناد دارای مغایرت و ظهرنویسی نشده
14- ارسال اسناد تحت مقررات UCP و اقدام براساس معاملات وصولی
15- معامله اسناد تحت تضمین
16- موارد قابل رسیدگی در خصوص تائید امضاء
17- ادعای مطالبه وجه از طرف یک بانک غیرمجاز

د- اسناد و مدارک
18- امضاء دیجیتالی از طریق نمابر
19- نسخه اصل سند حمل کالا
20- سند اصل ، چگونه سندی است؟
21- مشخص نبودن صادر کننده لیست بسته بندی و یا مندجات اسناد
22- عدم تطابق تاریخ اسناد
23- لیست بسته بندی و ضرورت توصیف کالا
24- حمل بندر به بندر چیست ؟
25- مازاد بیمه برای کالای خریداری شده

ه- مقررات متفرفه
26- اعتبار ضمانتی و پرداختهای اقساطی
27- ارائه اسناد به یک بانک ارسال کننده یا به یک بانک معامله کننده
28- اعتبارضمانتی برای تضمین اعتبار اسنادر تجاری
29- آنچه در تاریخ حمل ، کهنه بودن اسناد را مشروعیت می بخشد

و- اعتبار قابل انتقال
30-اعتبار قابل انتقال نامحدود
31-درخواست انتقال مجدد اعتبار

ز-واگذاری عواید حاصله
32- اصلاح درخواست واگذاری عواید

ح- بررسی نکات گوناگون
33- رسیدگی به اسناد دریافت شده در رابطه با اعتبار اسنادی

ط- پاسخ به پرسشها

ی- ضمائم

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
فهرست نمونه ها براساس مواد UPS ( 500 )