مقدمه ای بر مبانی کاربردی سازمانهای پولی و مالی بین المللی

40,000 ریال
گفتار اول – اهمیت موضوع
گفتار دوم – جهانی شدن و جهانی سازی
گفتارسوم – دوران شکل گیری
گفتارچهارم- تعریف سازمان بین المللی
گفتارپنجم – علل پیدایش سازمانهای بین المللی
گفتارششم – تحولات نظام پولی بین المللی
گفتارهفتم – صندوق بین المللی پول
گفتارهشتم – ارکان صندوق و بانک جهانی
گفتارنهم – حق برداشت مخصوص
گفتاردهم – وامها و تسهیلات مالی اعطایی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی
گفتار یازدهم – برنامه اصلاحات اقتصادی صندوق بین المللی پول
گفتار دوازدهم – ارزیابی برنامه های صندوق بین المللی پول
گفتارسیزدهم – بانک جهانی و مؤسسات وابسته
گفتارچهاردهم – بانکهای منطقه ای و بانک توسعه اسلامی
گفتارپانزدهم – سازمان تجارت جهانی و انکتاد
گفتارشانزدهم – روابط ایران با سازمانهای پولی و مالی بین المللی
گفتارهفدهم – سازمان های پولی و مالی بین المللی در سالهای آغازین قرن بیست و یک میلادی
ضمیمه یک – مواردی از اساسنامه صندوق بین المللی پول – ماده چهارم
ضمیمه دو – مواردی از اساسنامه بانک جهانی – ماده سوم
ضمیمه سه – سیاستهای مالی وانواع وام و تسهیلات پرداختی صندوق بین المللی پول
ضمیمه چهار – قانون عضویت ایران درصندوق و بانک جهانی
واژه نامه