بانکداری اسلامی در ایران (تاریخچه، عملکرد، برنامه‌ریزی) جلد گالینگور

260,000 ریال
پیشگفتار
مقدمه
فصل یکم
تاریخچه بانکداری
بانکداری در عهد باستان
بانکداری در قرون وسطی ( قرن پنجم تا پانزدهم میلادی )
تآسیس بانک های خصوصی
تآسیس بانکهای دولتی
فعالیت های بانکداری در دوره جدید

فصل دوم
تجارت و پول عرب درهنگام ظهور اسلام
جغرافیای اقتصادی عربستان
اعراب شمال و جنوب
نظام اقتصادی عرب پس از اسلام
تجارت و بازرگانی در عرب باستان
ربا خواری
مسیرهای بازرگانی
بازرگانی در حجاز
شهرمکه: مهم ترین مرکز تجاری عرب و نقش قریش در آن
سفرهای زمستانی و تابستانی
پیشرفت تجارت عربستان
بازارها
تأسیس حکومت اسلامی
تأثیر ارزش های اسلامی در مدینه


فصل سوم
مبانی اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری
نظام سرمایه داری
نظام اقتصاد سرمایه داری
1- اهمیت اقتصادی
2- روش
3- میدان عمل
4- فطرت انسان
5- تحول
6- مالکیت و کنترل وسایل تولید
7- مکان قدرت اقتصادی
8- نظام انگیزه ای
9- سازمان قدرت ا قتصادی
10- فرآیند اجتماعی برای هماهنگی و تصمیم گیری های اقتصادی
11- توزیع درآمد و ثروت
12- ایدئولوژی
13- دولت

فصل چهارم
اصول فلسفه اسلامی بانکداری
اصل توحید
انسان ازنظراسلامی
نظام ارزش ها دراقتصاد اسلامی
عدالت و مفاهیم اقتصادی
بهره گیری از منابع اقتصادی
اصل مالکیت
ربا
مصرف
توسعه و رشد

فصل پنجم
بانکداری در ایران
بانک جدید شرق
بانک شاهنشاهی ایران
بانک استقراضی ایران
بانک عثمانی
بانک روس و ایران
بانک سپه
بانک رهنی ایران
بانک ملی ایران
اصلاحات پولی: الف - تغییر پشتوانه پول از نقره به طلا
ب - تغییر واحد پول از قران به ریال
اشغال ایران وارزش پول ملی
انتشار اسکناس
توسعه بانکداری در ایران
تأسیس بانک مرکزی ایران
تصویب قوانین بانکداری
قوانین و مقررات بانکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
ارکان نظام بانکداری جدید
گروه بندی بانک ها

فصل ششم
بانکداری بدون ربا درایران
قانون عملیات بانکی بدون ربا
تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار
صنایع وکالتی صحیح پول و اعتبار
انواع عقود اسلامی
الگوی عملیاتی بانکداری اسلامیفصل هفتم
نظام پولی و اعتباری
1- ماهیت سیاست های پولی و اعتباری
2- سیاست های کلی
الف- ابزارهای کمی
ب- ابزارهای تشویقی
تعیین نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات بانکی
تدابیر پولی و اعتباری
کنترل نقدینگی و مهار تورم

فصل هشتم
برنامه ریزی سیستمی برای اجرای بانکداری اسلامی درایران
مروری بر بانکداری ا سلامی
برنامه ریزی سیستمی یکپارچه برای اجرای بانکداری اسلامی
فرآیند تعریف مسأله
تعیین ماتریس محدودیت ها
تعیین ماتریس قابلبت ها و مزایای نسبی
تعیین ماتریس نیازها
تعیین ماتریس نهادهای اقتصادی – اجتماعی
طرح سیستم ارزشی
تعیین ماتریس اهداف
تعیین ماتریس شاخص های نیل به اهداف
ترکیب سیستم
تعیین ماتریس برنامه های اجرایی
تعیین ماتریس شاخص های پیشرفت برنامه های اجرایی
اجرایی کردن برنامه های مصوب ارکان وظایف و کارگروه ها

فصل نهم
برنامه ریزی سیستمی برای ایجاد تحول رفتاری در نظام بانکی کشور
دستورالعمل تشکیل کارگروه تحول رفتاری در نظام بانکی کشور
جهت گیری های راهبردی کارگروه ها
فرآیند تعریف مسأله
تعیین ماتریس محدودیت ها
تعیین ماتریس قابلبت ها و مزایای نسبی
تعیین ماتریس نیازها
تعیین ماتریس نهادهای اقتصادی – اجتماعی
طرح سیستم ارزشی
تعیین ماتریس اهداف
تعیین ماتریس شاخص های نیل به اهداف
ترکیب سیستم
تعیین ماتریس برنامه های اجرایی
تعیین ماتریس شاخص های پیشرفت برنامه های اجرایی
اجرایی کردن برنامه های مصوب ارکان وظایف و کارگروه ها

فصل دهم
تحولات نظام بانکی ایران پس از انقلاب
طرح اصلاح قانون اداره بانک های دولتی
افزایش سرمایه بانک ها ( کفایت سرمایه ) 0.
طرح اصلاحات راهبردی بانک ها
تأسیس بانک های غیردولتی
نظام جامع پرداخت
شناسایی سود واقعی ( تغییر روش حسابداری بانک ها از روش نقدی به تعهدی)
بکسان سازی نرخ ارز
قانون مبارزه با جرم پول شویی
افتتاح حساب ذخیره ارزی
انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
گشایش تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
انتشار اوراق قرضه ارزی
قانون عدم الزام به سپردن وثیقه ملکی به بانک ها
تأسیس صرافی در بانک ها وموسسات اعتباری غیربانکی
تسهیلات تکلیفی بانکها
خدمات نوین بانکی ( اعتبار خریدار و اعتبارفروشنده)

فصل یازدهم
چالش های بانکداری اسلامی درایران
فقدان برنامه ریزی لازم برای توسعه بانکداری اسلامی
عدم مقابله جدی بانک ها با صوری بودن عملیات بانکی
عدم گرایش بانک ها به مشارکت واقعی
فقدان سیستم حسابداری کارآمد و استانداردسازی
عدم پرداخت سود واقعی به سپرده گذار
عدم توجه به انگیزه و نیت متقاضی تسهیلات
عدم شناسایی سهم سود واقعی
فقدان ریسک پذیری بانک ها
فقدان روش مناسبی برای استمهال تسهیلات بانکی
فقدان نظام نظارتی و بازرسی کارآمد
عدم گرایش بانک ها به اعطای تسهیلات بلند مدت
عدم ارایه صورت های مالی واقعی ( صورتهای مالی حسابرسی شده )
فقدان تلقی مردم از اسلامی بودن بانک ها
عدم ارایه تصویرمناسبی برای جبران کاهش ارزش سپرده های مردم
پیوست 1: طرح اداره بانک های دولتی
پیوست2: کلیات طرح اصلاحات راهبردی بانک ها
پیوست3: دستورالعمل مقررات پیشگیری از پول شویی درمؤسسات مالی
پیوست4: آیین نامه کفایت سرمایه
پیوست5: آیین نامه سرمایه پایه بانک ها و مؤسسات اعتباری
پیوست6: آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان
پیوست7: نمونه ای از فرم ها و قراردادهای بانکی
پیوست8: قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی
فهرست آیات
فهرست احادیث
فهرست جدول
فهرست منابع

فهرست اعلام