صندوق توسعه ملی ایران از نظریه تا برنامه‌ریزی (جلد گالینگور)

180,000 ریال
پیشگفتار
مقدمه
بخش یکم : جهانی شدن ، مبانی نظری سرمایه گذاری خارجی وصندوق های ثروت ملی
فصل یکم: جهانی شدن و اصل سرمایه خارجی
مقدمه
1- روند جهانی شدن
2- تآثیر متقابل روند جهانی شدن ونقش دولت ها
3- بحران های مالی وتغییر در ایفای نقش دولت ها
4- جهانی شدن و جریان آزاد سرمایه

فصل دوم : روند شکل گیری و ماهیت صندوق های ثروت ملی
مقدمه
1- صندوق بازنشستگی
2- صندوق های تثبیت اقتصادی
2-1-ارتقاء صندوق های تثبیت نفتی
3- گسترش صندوق های ملی سرمایه گذاری و پس انداز
4- صندوق ثروت ملی
4-1-تعریف گوناگون از صندوق های ثروت ملی
4-1-1-تعریف کمیسیون انجمن های اروپایی
4-1-2-تعریف بانک مرکزی اروپا
4-1-3-تعریف کارگروه بین المللی برای صندوق های ثروت ملی ( IWG )
4-1-4-تعریف انکتاد
4-2-تعریف صندوق ها
4-3-بررسی و شناخت ویژگی ها
4-3-1-ساختار قانونی
4-3-2-حجم دارایی
4-3-3-رفتار سرمایه گذاری
4-3-4-معیارهای رده بندی صندوق ها
4 -3-4-1-شفافیت و پاسخگویی
4-3-4-2-ساختار
4-3-4-3-حاکمیت ( مدیریت و نظارت)
4-3-4-4-رفتار
4-3-5-ویژگی های اصلی و فرعی

5- دیدگاه های مختلف نسبت به فعالیت سرمایه گذاری صندوق های ثروت ملی
5-1- دیدگاه کشورهای میزبان نسبت به فعالیت سرمایه گذاری صندوق های ثروت ملی
5-1-1-دیدگاه اروپا
5-1-1-1- تلاش اروپا برای تدوین اصول کلی
5-1-2- دیدگاه آمریکا
5-2-دیدگاه کشورهای مالک نسبت به ماهیت و فعالیت صندوق های ثروت ملی
5-2-1-ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای مالک
5-2-2- برخی اقدامات غیر معمول کشورهای میزبان در مورد سرمایه گذاری

6- تلاش های بین المللی برای همکاری و رفع نگرانی ها
6-1-چارچوب اصول سانتیاگو
6-2-شرح اصول سانتیاگو ( GAPP )

فصل سوم : تجریه برخی کشورها در انجام سرمایه گذاری خارجی
مقدمه
1- نروژ
2- روسیه
3- سنگاپور
4- کره جنوبی
5- چین
6- کویت
7- امریکا ( ایالت آلاسگا)
8- ایران
8-1-شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران ( ایفیک)
بخش دوم : نظام برنامه ریزی در صندوق توسعه ملی ایران
فصل چهارم: برنامه ریزی و ویژگی های برنامه ریزی یکپارچه
مقدمه
1- تاریخچه برنامه ریزی
2- تعاریف و مفاهیم
3- قلسفه برنامه ریزی
3-1-برنامه ریزی در حد رضامندی
3-2-برناه ریزی درحد مطلوب
3-3-برنامه ریزی به منظور تغییربنیادی

4-انطباق و مفهوم آن
4-1- انطباق انفعالی
4-2-انطباق فعال

5- رویکرد های برنامه ریزی
5-1- رویکرد واکنشی
5-2- رویکرد سکون یا غیر فعال
5-3- رویکرد مترقی یا پیشرو
5-4- رویکرد برنامه ریزی تعاملی یا اثرات متقابل
5-4-1-اصول برنامه ریزی تعاملی

6-کاربرد ریاضیات در برنامه ریزی
6-1-ماتریس متقاطع تعاملی
6-2-ماتریس های خود تعاملی
6-3-ماتریس های زنجیره ای

7-کاربرد مهندسی سیستم ها در نظام برنامه ریزی

8-روش شناختی نظام برنامه ریزی یکپارچه

فصل پنجم: شناخت ماهیت صندوق توسعه ملی ایران با استفاده از روش شناختی
نظام برنامه ریزی یکپارچه
مقدمه
1-طراحی ساختار وشناخت ماهیت صندوق توسعه ملی ایران با استفاده از روش شناختی نظام برنامه ریزی یکپارچه
1-1-چشم انداز
1-2-مأموریت ها
1-3-اهداف
1-4-شاخص های دستیابی به ا هداف
1-5-محدودیت ها
1-6-قابلیت ها و مزیت های نسبی
1-7-نیازها
1-8-برنامه های اجرایی
1-9-شاخص های پیشرفت برنامه های اجرایی
1-10-نهادهای اقتصادی و اجتماعی

2- ویژگی ها و ساختار صندوق توسعه ملی ایران
3-حساب ذخیره ارزی
4-ماهیت صندوق توسعه ملی ایران
5-اساسنامه صندوق توسعه ملی ایران
سخن پایانی
کتاب نامه