برنامه ریزی در سیستم های بزرگ مقیاس با نمونه های کاربردی در اقتصاد و نظام بانکداری اسلامی در ایران

260,000 ریال
پیشگفتار
مقدمه
فصل یکم تاریخچه برنامه ریزی
مقدمه
برنامه ریزی در گذشته
نفس برنامه ریزی در پیشرفت علوم
نیاز به برنامه ریزی
برنامه ریزی به منزله جزئی از فطرت مخلوقات

فصل دوم: فلسفه برنامه ریزی
تعریف برنامه ریزی
فلسفه برنامه ریزی
برنامه ریزی درحد رضامندی
برنامه ریزی درحد مطلوب
انطباق و مفهوم آن
انطباق انفعالی
انطباق فعال
رویکرد برنامه ریزی
رویکرد واکنشی
رویکرد سکون
رویکرد پیشرو
رویکرد تعاملی ( اثرات متقابل)
فصول برنامه ریزی تعاملی
اصل مشارکت
اصل تداوم
اصل کلیت


فصل سوم کاربرد ریاضیات در برنامه ریزی
ماتریس متقاطع تعاملی
ماتریس خود تعاملی
انتقال ماتریس خود تعاملی به سیستم
ماتریس های زنجیره ای
کاربرد ماتریس های رنجیره ای

فصل چهارم: کاربردمهندسی سیستم هادر برنامه ریزی
روش شناختی مهندسی سیستم ها
ماتریس کاربردی هال
فرآیند تعریف مسأله
طرح سیستم ارزشی
اهداف
اهدف کمی
اهداف کیفی
اهداف دودویی
ساختار اهداف
منطق میان اهداف
ترسیم نمودار اهداف
قاعده داده های قطری
قاعده داده دوبله بر یک
قاعده چند داده ای بریک
ترکیب سیستم

فصل پنجم: کاربرد برنامه ریزی سیستمی یکپارچه دراقتصاد ایران
مروری برتاریخچه اقتصاد ایران
نظام برنامه ریزی سیستمی یکپارچه اقتصاد ایران
فرآیند تعریف مسآله
تعیین ماتریس محدودیت ها
تعیین ماتریس قابلیت هاو مزایای نسبی
طرح سیستم ارزشی
تعیین ماتریس اهداف
شاخص های دستیابی به اهداف
ترکیب سیستم
تعیین ماتریس برنامه های اجرایی
تعیین ماتریس شاخص های پیشرفت برنامه های اجرایی
اجرای سیاست های مصوب : ارکان . وظایف بر کارگروها
شورای مدیران
ستاد مرکزی برنامه ریزی ارکان و وظایف
ارکان
وظایف ستاد مرکزی برنامه ریزی
وظایف دبیرخانه ستاد
وظایف مجری کنتر پروژه
عناوین کارگروه های تخصصی
روش کاردر کارگروه های تخصصی
شرح وظایف و اعضای کار گروه های تخصصی
کارگروه تخصصی سیاست های پولی
کارگروه تخصصی سیاست های ارزی و تجاری
کارگروه تخصصی سیاست های اقتصاد بین الملل
کارگروه تخصصی سیاست های مالی
کارگروه تخصصی سیاست هایبخش خدمات
کارگروه سیاست های حمایتی دولت و توزیع درآمد
کارگروه سیاست های تولیدی
کارگروه سیاست های اشتغال
کارگروه سیاست های تعیین و مرزبندی فعالیت های اقتصادی
پروژه ها و زمانبندی آن ها

فصل ششم: کاربرد برنامه ریزی سیستمی دراجرای بانکداری اسلامی درایران
تاریخچه
مروری بربانکداری اسلامی
نظام برنامه ریزی یکپارچه برای اجرای بانکداری اسلامی
فرآیند تعریف مسأله
تعیین ماتریس محدودیت ها
تعیین ماتریس قابلبت ها و مزایای نسبی
تعیین ماتریس نیازها
تعیین ماتریس نهادهای اقتصادی – اجتماعی
طرح سیستم ارزشی
تعیین ماتریس اهداف
تعیین ماتریس شاخص های نیل به اهداف
ترکیب سیستم
تعیین ماتریس برنامه ریزی های اجرایی
تعیین ماتریس شاخص های پیشرفت برنامه های اجرایی
اجرایی کردن برنامه های مصوب ارکان وظایف و کارگروه ها
ارکان
وظایف ستاد مرکزی برنامه ریزی
وظایف دبیرخانه ستاد
وظایف مجری کنترل پروژه
عناوین کارگروه های تخصصی
روش کار در کارگروه های تخصصی
شرح وظایف و اعضای کارگروه های تخصصی
کارگروه های تخصصی اقتصادی
کارگروه های تخصصی عملیات بانکی
کارگروه های تخصصی بین الملل
کارگروه های تخصصی عقود و ضوابط اسلامی
کارگروه های تخصصی منابع انسانی
پروژه ها و زمان بندی آن ها

فصل هفتم:کاربرد برنامه ریزی سیستمی دراجرای سیاست های کلی اصل44قانون اساسی
متن کامل اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مفاد اصل متن کامل اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سیاست های کلی مصوب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سیستم برنامه ریزی اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فرآیند تعریف مسأله
تعیین ماتریس محدودیت ها
تعیین ماتریس قابلیت و مزایای نسبی
تعیین ماتریس نیازه ها
تعیین ماتریس نهادهای اقتصادی – اجتماعی
طرح سیستم ارزشی
تعیین ماتریس اهداف
تعیین ماتریس شاخص های نیل به اهداف
ترکیب سیستم
تعیین ماتریس برنامه های اجرایی
تعیین ماتریس شاخص های اندازه گیری برنامه های اجرایی
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون و وظایف آن
اجرای برنامه های مصوب ارکان، وظایف و کمیته ها
ستاد مرکزی نظام برنامه ریزی یکپارچه اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون
کارگروه ها
ارکان
وظایف ستاد مرکزی برنامه ریزی
وظایف دبیرخانه ستاد
وظایف مجری کنترل پروژه
کارگروه های تخصصی
عناوین کارگروه های تخصصی
روش کار در کارگروه های تخصصی
شرح وظایف و اعضای کارگروه های تخصصی
کارگروه های تخصصی بخش دولتی
کارگروه های تخصصی بخش خصوصی
کارگروه های تخصصی بخش تعاون
کارگروه های تخصصی حقوقی و موازین اسلامی
کارگروه های تخصصی حاکمیت
کارگروه های تخصصی واگذاری
کارگروه های تخصصی رقابت
کارگروه های تخصصی اطلاع رسانی
پروژه ها وزمان بندی آن ها

فصل هشتم: کاربرد برنامه ریزی سیستمی در ایجاد تحول رفتاری درنظام بانکی کشور
دستورالعل تشکیل کارگروه تحول رفتاری در نظام بانکی کشور
جهت گیری های راهبردی کارگروه ها
فرآیند تعریف مسأله
تعیین ماتریس محدودیت ها
تعیین ماتریس قابلیت هاو مزایای نسبی
تعیین ماتریس نیازها
تعیین ماتریس نهادهای اقتصای – اجتماعی
طرح سیستم ارزشی
تعیین ماتریس اهداف
تعیین ماتریس شاخص های دستیابی به اهداف
ترکیب سیستم
تعیین ماتریس برنامه های اجرایی
تعیین ماتریس شاخص های اندازه گیری پیشرفت های برنامه های اجرایی
اجرای برنامه های مصوب ارکان ، وظایف و کارگروه ها
ستاد مرکزی برنامه ریزی ارکان و وظایف
ارکان
وظایف ستاد مرکزی برنامه ریزی
وظایف مجری کنترل پروژه
کارگروه های تخصصی
عناوین کارگروه های تخصصی
روش کاردر کارگروه های تخصصی
شرح وظایف و اعضای کار گروه های تخصصی
کارگروه تخصصی بانکداری
کارگروه تخصصی مقررات و ضوابط اسلامی
کارگروه تخصصی تسهیلات
کارگروه تخصصی آموزش و منابع انسانی
کارگروه تخصصی منابع و مصارف
کارگروه تخصصی بین الملل
پروژه ها وزمان بندی آن ها

فصل نهم: کاربرد برنامه نویسی سیستمی در یک بانک توسعه ای
تاریخچه
نظام برنامه ریزی یکپارچه در بانک صنعت و معدن
فرآیند انجام کار درنظام برنامه نویسی سیستمی یکپارچه بانک صنعت و معدن
فرآیند تعریف مسأله
تعیین ماتریس محدودیت ها
تعیین ماتریس قابلیت ها و مزایای نسبی
تعیین ماتریس نیازها
تعیین ماتریس نهادهای اقتصادی – اجتماعی
طرح سیستم ارزشی
تعیین ماتریس اهداف
تعیین ماتریس شاخص های نیل به ا هداف
ترکیب سیستم ( بخش استراتژیک )
تعیین ماتریس برنامه های اجرایی
تعیین ماتریس شاخص های اندازه گیری برنامه های ا جرایی
اجرای برنامه های مصوب ارکان وظایف و کارگروه ها
ستاد مرکزی برنامه ریزی سیستمی یکپارچه بانک صنعت و معدن
ارکان
وظایف ستاد مرکزی برنامه ریزی
وظایف دبیرخانه ستاد
کارگروه های تخصصی
عناوین کارگروهای تخصصی
روش کار در کارگروهای تخصصی
فهرست پروژ ه های ابتدایی و اعضای کارگروهای تخصصی
کارگروه تخصصی مالی و بین الملل
کارگروه تخصصی برنامه ریزی و سیستم ها
کارگروه تخصصی مشتریان و منابع انسانی
کارگروه تخصصی ارزیابی طرح ها و اعتبارات
کارگروه تخصصی حوزه مدیرعامل و حراست
تعریف پروژه نظام برنامه ریزی سیستمی یکپارچه بانک صنعت و معدن
کنترل پروژه
محاسبه شاخص های نیل به اهداف
نمونه هایی از محاسبه شاخص های نیل به اهداف

فصل دهم: کاربرد برنامه ریزی سیستمی در یک بانک دولتی
نظام برنامه ریزی یکپارچه پست بانک ایران
فرآیند تعریف مسأله
تعیین ماتریس محدودیت ها
تعیین ماتریس قابلیت ها و مزایای نسبی
تعیین ماتریس نیازها
تعیین ماتریس نهادهای اقتصادی – اجتماعی
طرح سیستم ارزشی
تعیین ماتریس اهداف
تعیین ماتریس شاخص های دستیابی به ا هداف
ترکیب سیستم
تعیین ماتریس برنامه های اجرایی
تعیین ماتریس شاخص های اندازه گیری پیشرفت برنامه های ا جرایی
اجرای برنامه های مصوب ارکان وظایف و کارگروه ها
ستاد مرکزی برنامه ریزی پست بانک و وظایف آن
ارکان
وظایف ستاد
وظایف مدیریت پروژه و دبیرخانه ستاد
وظایف مجری کنترل پروژه
کارگروه های تخصصی
وظایف کارگروه های تخصصی
روش کار در کارگروهای تخصصی
شرح وظایف و اعضای کار گروه های تخصصی
کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات
کارگروه تخصصی بانکداری
کارگروه تخصصی تحقیق بازاریابی و بهبود خدمات
کارگروه تخصصی پشتیبانی و آموزش
پروژه ها و زمانبندی آن ها
پیوست ها
پیوست 1: عملیات ریاضی بولیین
پیوست 2: نسخه اولیه کلیات طرح ساماندهی اقتصادی
پیوست3: فرم شناسنامه پروژه
پیوست4: واژه نامه انگلیسی به فارسی
منابع
فهرست اعلام