آشنایی با ابزارها و نهادهای پولی و مالی

30,000 ریال
مقدمه مؤلف
فصل اول :نقش مؤسسات مالی وپولی درتجهیز منابع مالی وجریان وجوه دربخش های اقتصادی
1- ماهیت مؤسسات مالی
2- انواع مؤسسات مالی
3- مؤسسات مالی و سیستم مالی
4- وظایف سیستم مالی
5- مؤسسات مالی و پولی و اهمیت آنها در جمع آوری و هدایت

فصل دوم: عرض و تقاضای وجوه و تعیین نرخ بهره
1- تقاضای برای وجوه
1-1- تقاضای مؤسسات
2-1- تقاضای دولت
2- عرضه وجوه وام دادنی
1-2- پس انداز
2-2- پول
3- تعیین نرخ بهره تعادلی
4- تورم و نرخ بهره
1-4- اثرفیشر
5- ارزش آینده و ارزش حال
6- اندازه گیری نرخ بازده ابزارهای مالی

فصل سوم: بازارهای پول و سرمایه و ابزارمالی
1- بازار پول و بازار سرمایه
2- ابزارهای بازار پول و سرمایه
1-2- ابزارهای بازار پول
2-2- ابزارهای بازار سرمایه
3- عوامل مؤثر بر بازدهی ابزارهای مالی
فصل چهارم : دارایی های مالی و نقش آنها در اقتصاد
1- اهمیت دارایی های مالی در اقتصاد
2- ثروت یا دارایی و انواع آنها
1-2- دارایی های غیرمالی
2-2- داریی های مالی
1-2-2- انواع دارائیهای مالی
1-1-2-2- پول
1-1-1-2-2- تغییرات در ارزش پول
2-1-1-2-2- علل تغییرات در ارزش پول
3-1-1-2-2- روش های اندازه گیری پول در جریان
2-1-2-2- اوراق قرضه
3-1-2-2- اوراق سهام
3- نقدینگی
4- انواع ریسک دارایی های مالی

فصل پنجم : نقش بانک های تجاری در اقتصاد
1-انواع بانک ها
2-منشاء بانکداری مدرن
3- خدماتی که توسط بانک های تجاری ارایه می شود
1-3-خلق پول
2-3-ایجاد بازار فروش برای پس اندازهای واحدهای اقتصادی
3-3- پیشنهاد ابزارهای پرداخت برای خرید کالا و خدمات
4-3- عرضه خدمات مالی بین المللی
5-3- ارایه خدمات مربوط به سرمایه گذاری
4- منابع و مصارف وجوه در بانک
1-4- اجزاء منابع وجوه
2-4-مصارف وجوه ( دارایی ها )

فصل ششم: بانک مرکزی و سیاست پولی
1-پیدایش بانک مرکزی و وظایف آن
2-پایه پولی و منابع آن
3- سیاست پولی و ابزارهای آن
4- اهداف سیاست پولی
1-4- روند اثرگذاری
2-4- انواع هدف میانی
3-4- نرخ بهره و یا عرضه پول

فصل هفتم: بررسی تطبیقی کارایی ابزارهای سیاست پولی در بانکداری اسلامی و
بانکداری متداول
1- ابزارهای سیاست پولی در بانکداری متداول
2- ابزارهای سیاست پولی در بانکداری اسلامی
3- بررسی عملکرد سیاست پولی در بانکداری
1-3-بررسی عملکرد سقف های اعتباری
2-3- بررسی عملکرد بخش های اقتصادی از اعتبارات
3-3- بررسی عملکرد رشد حجم نقدینگی
4-3- بررسی عملکرد اهداف نهایی
4- رهنمودهایی به منظور کاراترشدن سیاست پولی در ایران

فصل هشتم: سیاست مالی و ابزارهای آن
1- ابزارهای سیاست پولی
1-1- مالیات ها
1-1-1-خصوصیات مطلوب یک سیستم مالیاتی
1-2- مخارج دولت
1-2-1-ترکیب مخارج دولت
3-1- استفراض دولت
2- عملکرد سیاست مالی در ایران
3- رهنمودهایی به منظور کاراتر شدن سیاست مالی درایران
مآخذ فارسی
مآخد انگلیسی