اصول حسابداری (جلد اول)

موضوعات :
حسابداری
تاریخ انتشار: 1393
قیمت : 150,000 ریال
افزودن به سبد خرید

سرفصل ها
فصل اول : کلیات حسابداری
نقش و جایگاه حسابداری
سیستم حسابداری
تعریف حسابداری
دفترداری
مفاهیم و مبانی حسابداری
مفروضات حسابداری
فرض تفکیک شخصیت
فرض تفکیک شخصیت
فرض واحد اندازه گیری
فرض تداوم فعالیت
فرض دوره مالی
انواع واحدهای تجاری
انواع واحدهای تجاری از نظر قانون تجارت
انواع واحدهای تجاری از نظر نوع فعالیت
انواع واحدهای تجاری در آموزش حسابداری
انواع گزارش های حسابداری
استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری
تصمیم گیری و خصوصیات کیفی اطلاعات
خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات
مربوط بودن
قابل اتکا بودن
خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات
قابل مقایسه بودن
قابل فهیم بودن
شاخه های مختلف حسابداری
تشکیلات حرفه ای حسابداری در ایران
آیین رفتار حرفه ای
خلاصه فصل
پرسش های تشریحی
پرسش های چهار گزینه ای

فصل دوم: معادله حسابداری و ثبت معاملات مالی
معاله حسابداری
دارایی
دارایی های جاری
دارایی های غیرتجاری
بدهی
بدهی های جاری
بدهی های بلند مدت
سرمایه
حساب
قواعد بدهکار و بستانکار کردن حساب ها
مانده گیری حساب ها
ترازنامه
دفاتر قانونی
دفتر روزنامه
دفترکل
تراز آزمایشی
تراز آزمایشی دوستونی
تراز آزمایشی چهارستونی
سند حسابداری
دفاتر معین
شماره گذاری حساب ها
خلاصه فصل
پرسش های تشریحی
پرسش های چهار گزینه ای
تمرین ها

فصل سوم: عوامل مؤثر بر سرمایه
مقدمه
درآمد
اصل شناخت درآمد
هزینه
اصل تطابق
مفهوم محافظه کاری
صورت سود وزیان
مبنای تعهدی در مقابل مبنای نقدی
سرمایه گذاری مجدد
برداشت
صورت سرمایه
خلاصه فصل
پرسش های تشریحی
پرسش های چهارگزینه ای
تمرین ها
مسایل

فصل چهارم : اصلاح و بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی
مقدمه
انواع ثبت های اصلاحی
پیش پرداخت ها
ملزومات مصرفی
پیش دریافت ها
هزینه های پرداختنی
درآمدهای دریافتنی
سایر اصلاحات
استهلاک
بهای تمام شده
عمر مفید
ارزش باقیمانده
اصل افشا
تراز آزمایشی اصلاح شده
تهیه صورت های مالی
بستن حساب های موقت
تراز آزمایشی اختتامی
مفهوم اهمیت
مفهوم فزونی منافع برمخارج
بستن حساب های دایمی
پیوست : ثبت های معکوس
خلاصه فصل
پرسش های تشریحی
پرسش های چهار گزینه ای
تمرین ها
مسایل

فصل پنجم : کاربرگ
مقدمه
تهیه کاربرگ
کاربرگ و تغییر چرخه حسابداری
خلاصه فصل
پرسش های تشریحی
پرسش های چهار گزینه ای
تمرین ها
مسایل
پروژه حسابداری در موسسات خدماتی

فصل ششم: حسابداری مؤسسات بازرگانی
مقدمه
ماهیت موسسات بازرگانی
تخفیفات
سیستم های نگهداری حساب موجودی کالا
سیستم اداری موجودی کالا
سیستم دایمی موجودی کالا
روش های ارزیابی موجودی کالا
مراحل ارزیابی موجودی کالا
روش های ارزیابی موجودی کالا در سیستم ادواری
روش اولین صادر از اولین وارده ( فایفو)
روش اولین صادر از آخرین وارده ( لایفو )
روش میانگین موزون
روش های ارزیابی موجودی کالا درسیستم دایمی
روش اولین صادر از اولین وارده ( فایفو )
روش اولین صادر از اولین وارده ( لایفو )
روش میانگین متحرک
روش شناسایی ویژه
درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
عملیات پایان دوره و تهیه صورت های مالی
بستن حساب های موقت در سیستم ادواری
تهیه تراز آزمایشی اختتامی
بستن حساب های موقت در سیستم دایمی
تهیه کاربرگ در موسسات بازرگانی
تهیه کاربرگ در سیستم ادواری
تهیه کاربرگ در سیستم دایمی
خلاصه فصل
پرسش های تشریحی
پرسش های چهارگزینه ای
تمرین ها
مسایل

فصل هفتم : دارایی های ثابت مشهود
مقدمه
بهای تمام شده دارایی های ثابت
زمین
ساختمان
ماشین آلات و تجهیزات
اثاثه اداری
وسایل نقلیه
روش های محاسبه استهلاک
روش خط مستقیم
روش میزان تولید ( کارکرد)
روش های استهلاک تسریعی
روش نزولی
روش نزولی مضاعف
روش مجموع ارقام سنوات
محاسبه استهلاک برای بخشی از سال
ثبت و گزارش استهلاک
استهلاک دارایی های استفاده نشده در طول سال
مخارج بعد از تحصیل
فروش و کنارگذاری داریی های ثابت
معاوضه دارایی های ثابت
خلاصه فصل
پرسش های تشریحی
پرسش های چهارگزینه ای
تمرین ها
مسایل

فصل هشتم : اصلاح اشتباهات حسابداری
مقدمه
اشتباهاتی که موجب عدم توازن تراز آزمایشی می شوند
اشتباهاتی که موجب عدم توازن تراز آزمایشی نمی شوند
خلاصه فصل
پرسش های تشریحی
پرسش های چهارگزینه ای
تمرین ها
پروژه حسابداری در موسسات بازرگانی
واژه نامه
واژه نامه فارسی به انگلیسی
واژه نامه انگلیسی به فارسی
فهرست منابع
فایل های مرتبط
امتیاز دهی