تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک بانکی (چارچوبی برای ارزیابی حاکمیت شرکتی و تحلیل ریسک های مالی)

120,000 ریال
مقدمه

1-تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک بانکی
1-1- مقدمه : تغییرات محیطی بانک
1-2- پذیرش ریسک از سوی بانک
1-3- راهبری شرکتی
1-4- تحلیل مبتنی بر ریسک بانکها
1-5- ابزارهای تحلیلی ارایه شده

2-مباحثی در بررسی مبتنی بر ریسک بانکها
2-1- مقدمه : چرا بانکها تحلیل می شوند؟
2-2- بانکها درنقش تهیه کنندگان اطلاعات مالی
2-3- چارچوبی برای توسعه بخش مالی
2-4- نگرشی اجمالی به کل سیستم مالی
2-5- افشا و شفافیت اطلاعات مالی بانک : پیش نیازی برای تحلیلهای مبتنی بر ریسک

2- اعضای کلیدی راهبردی شرکتی و فرآیند مدیریت ریسک
3-1- مقدمه: اصول حاکم بر راهبری شرکتی
3-2- مقررات گذاران : تدوین چارچوبی برای راهبری شرکتی و مدیریت ریسک
3-3- مقامات نظارتی: پایش مدیریت ریسک
3-4- سهامداران : تعیین سیاست گذاران شایسته
3-5- هیأت مدیره : مسئول نهایی امور بانک
3-6- مدیریت مسئولیت در برابر عملیات بانک و اجرای خط مشی های مدیریت ریسک ....
3-7- کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی : ادامه راه هیأت مدیره در مدیریت ریسک بانک
3-8- حسابرسان مستقل: بازاریابی رویکرد سنتی حسابرسی بانک
3-9- نقش جامعه
4- ساختار ترازنامه و مدیریت آن
4-1- مقدمه: ترکیب ترازنامه
4-2- ساختار داراییها : رشد و تغییرات
4-3- ساختار بدهیها: رشد و تغییرات
4-4- رشدکلی اقلام داخل و خارج از ترازنامه
4-5- مدیریت مؤثر ریسک

5- سودآوری
5-1- مقدمه: اهمیت بانکهای سودآور
5-2- ترکیب صورتحساب سود و زیان
5-3- ساختار درآمد و کیفیت سود
5-4- شاخصهای سودآوری
5-5- تحلیل نسبت به سودآوری

6-کفایت سرمایه
6-1- مقدمه : ویژگی و کاربرد سرمایه
6-2- اجزای تشکیل دهنده سرمایه پایه ( روش شناسی رایج )
6-3- پوشش عناصر ریسک بوسیله اجزای سرمایه ( روش شناسی رایج)
6-4- موافقتنامه شماره دو پازل : تغییرات پیشنهادی برای تعیین کفایت سرمایه
6-5- اجرای موافقتنامه پازل
6-6- ارزیابی اطلاعات مدیریت با توجه به کفایت سرمایه

7- مدیریت ریسک اعتباری
7-1- مقدمه : اجزای ریسک اعتباری
7-2- مدیریت پرتفوی اعتباری
7-3- بررسی وظایف و عملیات اعطای وام
7-4- بررسی کیفیت پرتفوی اعتباری
7-5- پرتفوی وامهای سررسید شده ( غیر جاری غیر عملیاتی )
7-6- خط مشی های مدیریت ریسک اعتباری
7-7- خط مشی هایی برای محدود یا کاهش ریسک اعتباری
7-8- طبقه بندی داراییها
7-9- روش ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول

8- مدیریت ریسک نقدینگی
8-1- مقدمه: نیاز به نقدینگی
8-2- خط مشی های مدیریت نقدینگی
8-3- محیط مقرراتی
8-4- ساختار تامین مالی : سپرده ها و استفراض از بازار
8-5- ساختار سررسیدها و عدم تطابق زمانی وجوه
8-6- تمرکز سپرده ها و ناپایداری در تآمین مالی
8-7- روشهای مدیریت ریسک نقدینگی

9- تشکیلات خزانه داری و مدیریت ریسک
9-1- مقدمه : رئوس کلی وظایف خزانه داری
9-2- تدوین چارچوب خطی مشی ها ی کلی
9-3- عملیات بازار
9-4- تحلیل ریسک و رعایت
9-5- عملیات خزانه داری
9-6- راهبری شرکتی وارزیابی ریسک عملیاتی

10- مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری ( همراه با ) نقدینگی پایدار
10-1- ماهیت پرتفوی سرمایه گذاری با نقدینگی پایدار
10-2- خط مشی سرمایه گذاری
10-3- ابزارهای مناسب
10-4- ریسک اعتباری
10-5- ریسک بازار
10-6- پرتفوی مبنا
10-7- مدیریت فعال
10-9- مدیریت ریسک و بودجه ریسک

11- مدیریت ریسک بازار و معاملات اختصاصی
11-1- مقدمه: ویژگی های ریسک بازار
11-2- خط مشی های مدیریت ریسک پرتفوی
11-3- مجموع اطلاعات معاملات و مدییت فعالیتهای معاملاتی
11-4- اندازه گیری ریسک بازار
11-5- ارزش در معرض ریسک
11-6- سنجش حساسیت

12- مدیریت ریسک نرخ بهره
12-1- مقدمه: منشاء ریسک نرخ بهره
12-2- مسئولیتهای مدیریت ریسک
12-3- مدلهایی برای مدیریت ریسک نرخ بهره
12-4- تآثیر تغییر در پیش بنی منحنی بازده

13- مدیریت ریسک ارز
13-1- مقدمه: منشاء و عوامل ریسک ارز
13-2- خط مشی های مدیریت ریسک ارز
13-3- پذیرش ریسک ارز و استراتژی تجاری
13-4- مدیریت ریسک ارز و کفایت سرمایه

14- شفافیت در صورتهای مالی بانکها
14-1- مقدمه: اهمیت اطلاعات مفید
14-2- شفافیت و پاسخگویی
14-3- شفافیت در صورتهای مالی
14-4- افشاء در صورتهای مالی بانک
14-5- ایراد موجود در رویه های حسابداری بانک

15- رابطه تحلیل ریسک و نظارت بانکی
15-1- مقدمه: فرآیند نظارت بر بانکها
15-2- فرآیند بررسی تحلیلی
15-3- ریسکهای بانکی و پاسخگویی مقامات نظارتی و مقررات گذاران
15-4- فرآیند نظارت
15-5- نظارت یکپارچه ( تلفیقی )
15-6- همکاری ناظران با حسابرسان داخلی و مستقل

پیوست ها
واژه نامه ( فارسی به انگلیسی)
واژه نامه ( انگلیسی به فارسی )
اصطلاحات تخصصی