سامانه الکترونیکی پذیرش و داوری کتاب انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران راه‌‌اندازی شد.


مؤلفان و مترجمان برای پیشنهاد چاپ کتاب و ارسال مدارک لازم، می‌توانند در بخش حساب کاربری سامانه انتشارات ثبت نام و در قسمت ارسال اثر، اطلاعات لازم را درج و مدارک مورد نیاز را بارگذاری نمایند. پیگیری اثر ارسال شده نیز از طریق این سامانه صورت خواهد گرفت. ضروری است صاحبان آثار ابتدا به بخش فرایند پذیرش آثار مراجعه و شیوه‌نامه و مقررات و ضوابط نشر را مطالعه نمایند؛ سپس فرم‌های درج شده در آن بخش را دریافت و تکمیل نموده و پس از مراجعه به حساب کاربری در سامانه ارسال کتاب، تمامی فرم‌ها و نیز فایل کتاب را بارگذاری کنند. ارسال متن اصلی در کتاب‌های ترجمه‌ای نیز الزامی است.