آثار جدید در انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به چاپ رسید.

دو کتاب «مجموعه سخنرانی ها و مقالات سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی» و «مجموعه مقالات مدیریت ریسک در بانک مرکزی» در انتشارات مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به چاپ رسید.