یک اثر از «انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران» تجدید چاپ شد.

کتاب عملیات بانکی داخلی 2 (تخصیص منابع) چاپ بیست و یکم منتشر شد.