فراخوان چاپ کتاب در حوزه بانکی (سال 1400)

 

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به عنوان یک موسسه آموزشی وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یکی از مراکز اصلی کشور در زمینه علوم بانکی در نظر دارد در راستای تحقق اهداف تعریف شده، مانند توسعه و گسترش آموزش و پژوهش در زمینه بانکی از طریق واحد نشر خود اقدام به انتشار کتب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و متخصصین بانکی با تاکید بر موضوعات ذیل نماید.

 • بانکداری سرمایه‌گذاری
 •  بانکداری باز
 •  بانکداری اسلامی
 •  بانکداری مجازی
 • بانکداری جامع
 • مدیریت ریسک بانکی
 • آینده‌نگاری صنعت بانکداری
 • حسابداری بانکی
 • حسابرسی و کنترل‌های داخلی بانکی
 •  اعتبارات بانکی
 • منابع انسانی در بانک
 •  حقوق بانکی
 • امنیت بانکداری الکترونیک
 • سایر موضوعات مرتبط.

 

     آگهی