انتشار اثر جدید در «انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران»
1400-10-07
انتشار اثر جدید در «انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران»

کتاب «بانکداری اختصاصی و مدیریت ثروت» در انتشارات مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران منتشر شد.