یک اثر جدید در انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به چاپ رسید و یک اثر تجدید چاپ شد.

کتاب «حسابداری بانکی» در انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به چاپ رسید.

کتاب «اصول بانکداری» در انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تجدید چاپ شد.