دو اثر جدید در انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به چاپ رسید.

 دو عنوان کتاب "تحلیلگری اعتباری 2 " و "اصول ثبت اسنادحسابداری ارزی در عملیات ارزی بانک" در انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به چاپ رسید.