پنج اثر از «انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران» تجدید چاپ شد.

 اقتصاد پول بانکداری و بازارهای مالی (جلد اول و جلد دوم)

اصول بانکداری

بانکداری بین المللی 2

تحلیلگری اعتباری 1