انتشار مجموعه مقالات سی‌امین همایش بانکداری اسلامی
1399-03-27

 

کتاب مجموعه مقالات سی‌امین همایش بانکداری اسلامی با عنوان »بهبود فرایندهای اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا« توسط انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران منتشر شد.