موضوعات: ��������
تعداد عنوان ها: 4
اصول مطالعه امکان سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری
دکتر مرتضی نادری؛ خانم آتوسا نگاهی شیرازی؛ آقای رضا رفیعا
580,000
بازارهای سرمایه اسلامی (رویکرد مقایسه‌ای)
آقای عزیز احمدزاده؛ خانم بهاره عریانی؛ آقای محسن معظمی گودرزی
400,000