موضوعات: ����������������
تعداد عنوان ها: 20
اصول بانکداری
آقای محمود بهمنی؛ آقای مهدی غفاری
990,000
بانکداری بین المللی ۲
آقای مسعود مزینی؛ آقای محمدحسن مهاجری تهرانی
980,000
مجموعه مقالات مدیریت ریسک در بانک مرکزی
دکتر محمدرضا حسینی پور
980,000
حسابداری بانکی
حسین بخشایی محبوب
1,550,000
تحلیلگری اعتباری 2
دکتر محمد امیدی نژاد؛ دکتر ایرج نیازی
590,000
تحلیلگری اعتباری 1
دکتر محمد امیدی‌نژاد؛ دکتر ایرج نیازی
270,000
عملیات بانکی داخلی ۲ (تخصیص منابع)
دکتر محمود بهمنی؛ دکتر حسن کلهر؛ آقای علی اصغر سفری؛ دکتر سید علی اصغر هدایتی
1,250,000
بانکداری الکترونیک (انقلاب فناوری اطلاعات در نظام بانکی)
دکتر سید محمدتقی تقوی‌فرد؛ آقای سید محمد برزده
280,000
مدیریت بانک و خدمات مالی (بر پایه نوشته های پیتر اس. راس)
سیلویا سی. هاجینز ؛ آقای پرویز ساسان گهر؛ آقای ابوالفضل صمدی
150,000
بانکداری و تامین مالی بین المللی
دکتر حمید برهانی
50,000
مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی
محسن س. خان و عباس میرآخور ؛ دکتر محمد ضیائی بیگدلی
50,000