موضوعات: ���������� �� ��������
تعداد عنوان ها: 4
احتمالات و تحلیل آماری
دکتر فریدون اهرابی؛ آقای محسن تقوی‌طلب
100,000
پژوهش عملیاتی (۱)
دکتر فریدون اهرابی
120,000
ریاضیات برای اقتصاد (نظریه و مسائل)
ادوارد.تی. داولینگ ؛ آقای محسن تقوی طلب؛ آقای حسین مهدی زاده اشرفی
40,000
ریاضیات پایه (ریاضیات پیش دانشگاهی)
پ.پ. گوپتا، ج.س. مالک ؛ آقای اسدالله منجمی؛ آقای رمضان نوروزی؛ آقای محسن تقوی طلب
150,000