موضوعات: ������������
تعداد عنوان ها: 5
سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل (با تجدیدنظر کامل شامل آخرین نظریه ها و کاربردها)
دکتر مهدی ایران‌نژاد پاریزی؛ دکتر پرویز ساسان‌گهر
890,000
مدیریت مالی (جلد اول)
دکتر پیمان نوری بروجردی
120,000
اندیشه‌های بزرگ در مدیریت
نورث کوت پارکینسون، رستم جی و ساپر ؛ دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی
80,000
رفتار سازمانی ۱
فرد لوتانز ؛ دکتر غلامعلی سرمد
50,000
رفتار سازمانی ۲
فرد لوتانز ؛ دکتر غلامعلی سرمد
40,000