نویسنده: آقای محمود بهمنی
تعداد عنوان ها: 2
اصول بانکداری
آقای محمود بهمنی؛ آقای مهدی غفاری
500,000
عملیات بانکی داخلی ۲ (تخصیص منابع)
دکتر سید علی اصغر هدایتی؛ آقای محمود بهمنی؛ آقای علی اصغر سفری؛ آقای حسن کلهر
200,000