نویسنده: �������� ������ �������������� �����������������
تعداد عنوان ها: 1
بانکداری الکترونیک (انقلاب فناوری اطلاعات در نظام بانکی)
دکتر سید محمدتقی تقوی‌فرد؛ آقای سید محمد برزده
280,000