برنامه‌ریزی خطی

موضوعات :
ریاضی و آمار
تعداد صفحات: 280
تاریخ انتشار: 1374
قیمت : 6,500 ریال
افزودن به سبد خرید

سرفصل ها
پیشگفتار
پیشگفتار مؤلف
چگونه از این کتاب استفاده کنیم
برنامه ریزی خطی


بخش 1
مقدمه ای بر برنامه ریزی خطی
خلاصه بخش 1
مسائل تکمیلی
پاسخ به مسائل تکمیلی
منابع تکمیلی

بخش 2
آمادگی برای روش سیمپلکس
خلاصه بخش 2
مسائل تکمیلی
پاسخ به مسائل تکمیلی
منابع تکمیلی

بخش 3
روش سیمپلکس (1)
خلاصه بخش 3
مسائل تکمیلی
پاسخ به مسائل تکمیلی
منابع تکمیلی

بخش 4
روش سیمپلکس (2)
خلاصه بخش4
مسائل تکمیلی
پاسخ به مسائل تکمیلی
منابع تکمیلی

بخش 5
تفسیر حل اولیه و ثانویه
خلاصه بخش 5
مسائل تکمیلی
پاسخ به مسائل تکمیلی
منابع تکمیلی

بخش 6

مسائل چند جوابه انحطاط و مسئله حمل و نقل
خلاصه بخش 6
مسائل تکمیلی
پاسخ به مسائل تکمیلی
منابع تکمیلی
خود را بیازمائید
پاسخ به سؤالات خود را بیازمایید
فهرست اعلام
واژه نامه انگلیسی به فارسی
فایل های مرتبط
امتیاز دهی