رفتار سازمانی ۱

موضوعات :
مدیریت
تعداد صفحات: 568
تاریخ انتشار: 1375
قیمت : 50,000 10,000 ریال
افزودن به سبد خرید

سرفصل ها
فصل اول : رفتار سازمانی ، یک زمینه مطالعاتی جالب و کاربرد آن .
چشم اندازی جدید ، برداشت رفتار سازمانی ، نهضت روابط انسانی بحران بزرگ ، نهضت کارگران ، مطالعات هاتورن ، تجربه علمی نور،تجربیات اتاق تقویت ، مطالعه در اتاق مرکزی سیم پیچی ، نتایح مطالعه در اتاق مرکزی سیم پیچی ، مفاهیم مطالعات هاثورن ، فهم رفتار انسان ، چارچوب شناختی ، چارچوب رفتاری ، چارچوب یادگیری اجتماعی ، مدل ویژه رفتار سازمانی ، هدفهای مدل رفتار سازمانی ، مدل م-ا-ر-ع، سازمان رسمی : محیط کلان برای رفتار سازمانی ، کارکنان سازمان ، عواقب رفتاری و سازمانی ، خلاصه فصل، چند سؤال برای بحث و بررسی ، مطالعه موردی .

فصل دوم : چشم انداز علوم رفتاری و تحقیقات مربوط به آن 57
سابقه تاریخی علوم رفتاری، انسان شناسی ، انسان شناسی فرهنگی، جامعه شناسی، روان شناسی،سوء تعبیرهای همگانی ، مکاتب روان شناسی ، روان شناسی اجتماعی ، روش تحقیق ، نظریه سرآغاز تحقیق است، طرح تجربی ، روش موردی یا مطالعات موردی ، روش نمونه ای ، روایی واعتبار اقدامات ، مفهوم روایی ، انواع روایی ، روایی ساختی ، خلاصه فصل ، چند سؤال برای بحث و بررسی ، مطالعه موردی .

فصل سوم: چشم انداز مدیریت
اقدامات اولیه مدیریتی ،کارپیتانهای جنرال موتورز ، متخصصات سازماندهی ، مدیران علمی ، ظهور متخصصان کنشی ، اصول مدیریت کلاسیک ، وحدت فرماندهی ، تساوی اختیار ومسئولیت ، محدودیت حیطه نظارت ،تفویض کارهای روزمره ، نقد برداشت کلاسیک ، فقدان حساسیت رفتاری در برداشت کلاسیک ، برداشت کمی، تکنیکهای مدل سازی تحقیق در عملیات ، مروری بر برداشت کمی ، برداشت سیستمی ، سطوح پیچیدگی سیستمها، کاربرد تحلیل سیستمها ، برداشت اقتضایی ، چارچوب مدیریت اقتضایی ، خلاصه فصل، چند سؤال برای بحث و بررسی ، مطالعه موردی.
بخش دوم: رفتار فردی : مفاهیم و کاربردها


فصل چهارم: شخصیت : رضد و ویژگیها
معنای شخصیت ، رشد شخصیت ، مراحل از دید فروید، مراحل نئو- فرویدی ، مراحل زندگی بزرگسالی ،ازخامی تا پختگی ، عوامل تعیین کننده شخصیت ، عوامل تعیین کننده زیستی ، نقش عوامل فرهنگی ، تأخیر خانواده فرایند اجتماعی شدن ، ملاحظات موقعیت بلافصل ( آنی ) ، نظریه های شخصیت ، نظریه های مبتنی بر روانکاوی ، نظریه های مربوط به صفات شخصیت ، نظریه های اجتماعی، خلاصه فصل ، چند سؤال برای بحث و بررسی ، مطالعه موردی.


فصل پنجم: فشار روانی : علل و استراتژیهای مقابله با آن 217
معنای فشار روانی ، سابقه فشار روانی ، علل فشار روانی ، عوامل فشارزای برون سازمانی ، عوامل سازمانی فشارزا، عوامل گروهی فشارزا ، عوامل فشارزای شخصی ، ویژگیهای نقش ، اثرات فشار شغلی ، مشکلات جسمی ناشی از فشار روانی ، مشکلات روان شناختی فشار روانی ، مسائل رفتاری ناشی از فشار روانی ، استراتژیهای مقابله با فشار روانی، استراتژیهای مقابله فردی، استراتژیهای سازمانی قابله با فشار روانی ، خلاصه فصل، چند سؤال برای بحث و بررسی ، مطالعه موردی .

فصل ششم: ادارک : فرایندها و اصول
تأثیر تصویر ذهنی در ادراک ، کلید موفقت ، ماهیت و اهمیت ادارک ، احساس در برابر ادارک ، حواس ، تعریف ادراک ، فرایندهای فرعی ادراک ، گزینش ادراکی، عوامل خارجی مؤثر در توجه ، عوامل داخلی مرتبط با آمادگی ، آمادگی ادارکی در محل کار ، زمینه –نقش، گروهبندی ادراکی، تداوم ادراکی ، بافت ادراکی ، دفاع ادراکی ، ادراک اجتماعی، مشخصات مدرک و مدرک ، تفکر قالبی ، خلاصه فصل ، چند سؤال برای بحث و بررسی ، مطالعه موردی .

فصل هفتم: انگیزش : نیازها و فرایندها
معنای انگیزش ، انگیزه های اولیه ، انگیزه های کلی ، انگیزه شایستگی ، انگیزه های کنجکاوی و سلطه جویی و فعالیت ، انگیزه محبت ، انگیزه های ثانوی ، انگیزه قدرت، انگیزه دستاورد، انگیزه تعلق ( دلبستگی ) ، انگیزه امنیت ، انگیزه پایگاه اجتماعی ، برداشتهای مربوط به انگیزش در کار ، نظریه های محتوایی انگیزش کاری ، سلسله مراتب نیازها ، نظریه دو عاملی هرزبرگ از انگیزش، نظریه آلدرفر، نظریه های فرایندی انگیزش در کار ، نظریه انتظارات و روم در باره انگیزش کاربردهای مدل و روم در رفتار سازمانی ، مدل پورتر- لالر – نظریه برابری – نظریه اسناد و جایگاه نظارت، خلاصه فصل – چند سؤال برای بحث و بررسی . مطالعه موردی .

فصل هشتم : کاربرد انگیزش : طراحی شغل ، ارزشیابی و تعیین هدف
طراحی شغل ، سابقه طراحی شغل ، غنای شغلی ، تحلیلی بر غنای شغلی ، برداشت مشخصات شغل در طراحی وظایف ، مدل هکمن، اولدهام از مشخصات شغل، پیدایی برداشتهای همگرایی ، کیفیت زندگی کاربردی و طراحی اجتماعی ، فنی ، ارزشیابی عملکرد، اهداف روندهای ارزشیابی عملکرد، تکنیکهای قضاوتی برای ارزشیابی عملکرد، موازین رتبه بندی ثابت رفتاری، مراکز ارزیابی ، تعیین هدف ، سابقه نظری تعیین هدف ، تحقیقات مربوط به اثرات تعیین هدف، مدیریت مبتنی برمقصد، تحلیل انتقادی مدیریت بر مبنای هدف، خلاصه فصل، چند سوال برای بحث و بررسی ، مطالعه موردی .

فصل نهم : یادگیری : مفاهیم و اصول
نظریه ها و انواع یادگیری ، نظریه های ارتباطی ، رفتاری یادگیری ، نظریه های شناختی یادگیری ، نظریه یادگیری اجتماعی ، کاربردهای قیاس، تقویت ، قانون انتخاب ، تعریف تقویت ، تقویت کننده های مثبت و منفی ، یادگیری اجتماعی ، فرار ، تقویت کنندهای مثبت، نظامهای پاداش دهی در سازمان ، تکنیکهای اجرایی تقویت، برنامه های نسبی ثابت ، برنامه های فاصله دار ثابت ، برنامه های متغیر یا متناوب ، کاربرد تقویت در مدیریت منابع انسانی ، تأثیر تنبیه ، تعریف تنبیه، اجرای تنبیه ، خلاصه فصل ، چند سوال برای بحث و بررسی ، مطالعه موردی.

فصل دهم: تعدیل رفتار سازمانی
مراحل تعدیل رفتار سازمانی تجارب مربوط به کاربرد تعدیل رفتار سازمانی ، کاربرد تعدیل رفتار سازمانی در ساخت و تولید ، کاربرد در واحدهای ساخت و تولید ، اداره خویشتن ، معنا و سابقهاداره خویشتن ، استراتژیهای مرتبط با اداره خویشتن ، کاربردهای اداره خویشتن ، دورنمای تعدیل رفتار سازمانی ، ملاحظات اخلاقی برحق ، اتهام سلطه جویی و کاربرد محدود ، سخن آخر در خصوص جنبه های اخلاقی ، خلاصه فصل ، چند سوال برای بحث و بررسی ، مطالعه موردی .

مطالعات مورد و تجارب آزمایشی بخش دوم
فایل های مرتبط
امتیاز دهی