پژوهش عملیاتی (۱)

موضوعات :
ریاضی و آمار
تعداد صفحات: 423
تاریخ انتشار: 1379
قیمت : 120,000 ریال
افزودن به سبد خرید

سرفصل ها
1- فصل اول – مقدمات ریاضی
- مجموعه اعداد حقیقی
- بردارها
- ماتریس ها
- مجموعه های محدب
- تمرین های فصل اول

2- فصل دوم: برنامه ریزی خطی
- مثال ها
- تمرین های فصل دوم
3- فصل سوم : روش ترسیمی و روش سیمپلکس
- روش ترسیمی
- روش سیمپلکس
- اصول سیمپلکس
- حالت های خاص
- صور دیگر مسایل برنامه ریزی خطی و راه حل آنها
- روابط بین جداول سیمپلکس یک مسئله برنامه ریزی خطی

ضمیمه فصل 3 : مطالب تکمیلی در مورد جواب های تباهیده
- تمرین های فصل سوم

4- فصل چهارم : مسئله دوگان و تحلیل حساسیت
- دوگان مسئله برنامه ریزی خطی ( MAX )
- روابط بین مسئله برنامه ریزی خطی و دوگان آن
- روش سیمپلکس دوگان
- دوگان مسئله برنامه ریزی خطی غیر استاندارد
- روابط بین جداول سیمپلکس مسایل غیر استاندارد
- تحلیل حساسیت
- قاعده 100%
- تحلیل حساسیت درمسایل غیراستاندارد
- تمرین های فصل چهارم
- ضمیمه فصل 4- مطالب تکمیلی در مورد روابط متقابل جوابهای بهین مسئله اولیه و دوگان
5- فصل پنجم
- چند مثال اقتصادی
- تمرین های فصل پنجم
فایل های مرتبط
امتیاز دهی