مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی

موضوعات :
بانکداری
تعداد صفحات: 366
تاریخ انتشار: 1368
قیمت : 50,000 ریال
افزودن به سبد خرید

سرفصل ها
مقدمه مترجم
یادداشتی از مؤسسه تحقیقات و مطالعات اسلامی
مقدمه گرد آورندگان

فصل اول: چارچوب و کاربرد بانکداری اسلامی
محسن خان و عباس میرآخور

فصل دوم: بانکداری اسلامی بدون بهره: تحلیل نظری
محسن خان

فصل سوم: کارآی نسبی اقتصادهای پولی بدون بهره : مورد بدون پشتوانه سید علی م.م. الجرحی

فصل چهارم : به سوی یک نظام اقتصادی : بدون بدسر ( اسلامی )
وقار مسعود خان

فصل پنجم: تحلیل اقتصادی الگوی PLS ) مشارکت در سود و زیان ) برای بخش مالی شاهرخ رفیع خان

فصل ششم: رفتار پس انداز در یک اقتصاد بدون بهره ثابت
ندیم الحق و عباس میرآخور

فصل هفتم: قراردادهای بهینه مشارکت و سرمایه گذاری در یک اقتصاد اسلامی بدون بهره - ندیم الحق و عباس میرآخور

فصل هشتم : نظام مالی و سیاست پولی در یک نظام اقتصاد اسلامی
محسن خان و عباس میرآخور
فصل نهم: تمرکز داراییهای کوتاه مدت و بانکداری اسلامی
عباس میرآخور
ضمیمه شماره یک : بانکداری اسلامی بدون بهره : تحلیل نظری
محسن خان
ضمیمه شماره دو : به سوی نظام اقتصادی بدون بهره
وقار مسعود خان
ضمیمه شماره سه : به سوی یک نظام اقتصادی بدون بهره
وقار مسعودخان
کتاب شناسی
فهرست اعلام
واژه نامه
فایل های مرتبط
امتیاز دهی